Użytkownicy – CBM

Użytkownikami systemu VTS Zatoka Gdańska są obligatoryjnie:
1) Wszystkie statki w obszarze VTS zobowiązane są do stosowania się do Przepisów
VTS. Bliższe informacje patrz Locja lub strona internetowa Centrum VTS.
2) System meldunkowy VTS jest obowiązkowy dla statków awizowanych tj.:
– wszystkich statków pasażerskich,
– statków towarowych o tonażu 150 brutto i więcej,
– wszystkich statków bez względu na tonaż, które przewożą ładunki niebezpieczne lub
zanieczyszczające,
– wszystkich statków bez względu na tonaż zajętych holowaniem,
– wszystkich statków, które w skutek wyjątkowych okoliczności stwarzają ryzyko kolizji
lub zanieczyszczenia środowiska;
3) Pozostałe statki wyposażone w urządzenia łączności VHF mogą uczestniczyć
dobrowolnie w systemie meldunkowym .