Użytkownicy Systemu VTS

Użytkownikami systemu VTS Zatoka Gdańska są obligatoryjnie:

1) Wszystkie statki w obszarze VTS zobowiązane są do stosowania się do Przepisów VTS Zatoka Gdańska znajdujących się w Zarządzeniu Porządkowym Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2008 r. – Przepisy Służby Kontroli Ruchu Statków (Służby VTS). Dodatkowe informacje znajdują się w Locji Bałtyku – Wybrzeże Polskie, 502.

2) System meldunkowy VTS jest obowiązkowy dla statków awizowanych tj.:

  • wszystkich statków pasażerskich;
  • statków towarowych o tonażu 150 brutto i więcej;
  • wszystkich statków bez względu na tonaż, które przewożą ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające;
  • wszystkich statków bez względu na tonaż zajętych holowaniem;
  • wszystkich statków, które w skutek wyjątkowych okoliczności stwarzają ryzyko kolizji lub zanieczyszczenia środowiska;

3) Pozostałe statki wyposażone w urządzenia łączności VHF mogą uczestniczyć dobrowolnie w systemie meldunkowym.

W strefie VTS Zatoka Gdańska:

  • Kapitan statku odpowiada każdorazowo za prawidłowość podjętych działań, za przestrzeganie przepisów ww. Zarządzenia Porządkowego Nr 3 jak i za przestrzeganie przepisów państwa portu;
  • Kapitan statku popełniającego wykroczenie w obszarze VTS określone w art. 56 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej podlega karze pieniężnej wymierzanej w drodze decyzji administracyjnej przez Głównego Operatora VTS Zatoka Gdańska;
  • Kapitan każdego statku awizowanego powinien upewnić się, że przed wejściem z morza w obszar VTS lub przed wyjściem z jakiegokolwiek portu lub kotwicowiska w obszarze VTS, jego statek posiada pod wszelkimi względami zdolność żeglugową na całą podróż morską, zaś jego wyposażenie nawigacyjne jest w pełni sprawne, zgodnie z wymogami administracji państwa bandery statku oraz polskich przepisów bezpieczeństwa morskiego.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: