Bezpieczeństwo Morskie

Konsola operatorska VTSCentrum Bezpieczeństwa Morskiego

Jest to operacyjne centrum Dyrektora Urzędu Morskiego. CBM stanowi siedzibę służb odpowiedzialnych za merytoryczne i techniczne zapewnienie bezpieczeństwa morskiego, do których należą:

  • Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego wraz ze Służbą VTS
  • Zespół Spraw Obronnych
  • Wydział Oznakowania Nawigacyjnego
  • Oddział Wdrożeń i Utrzymania Systemów IT i Bezpieczeństwa Morskiego

CBM wyposażone jest także w odpowiednią salę wraz z infrastrukturą niezbędną dla pracy zespołu antykryzysowego na wypadek takiej potrzeby.

System nadzoru ruchu statków VTS Zatoka Gdańska

W celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi oraz zdolności reagowania w niebezpieczeństwie na wodach Zatoki Gdańskiej, wyrażając troskę o ochronę środowiska morskiego, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ustanowił Zarządzeniem porządkowym Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 6 maja 2005r. system nadzoru ruchu statków VTS Zatoka Gdańska (ang. Vessel Traffic Services for Gulf of Gdańsk). W dniu 1 maja 2008r. Zarządzenie Porządkowe nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostało zastąpione przez Zarządzenie porządkowe Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2008r. Przepisy Służby Kontroli Ruchu (Służby VTS).
System kontroli ruchu statków „VTS ZATOKA GDAŃSKA” oraz procedury działania służby VTS uwzględniają wytyczne Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA).

System nadzoru ruchu statków VTS Zatoka Gdańska rozpoczął swą pracę w dniu 1 maja 2003r., zapewniając użytkownikom serwis usług VTS oraz sprawując nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi w obszarze swej odpowiedzialności. W październiku 2007r. system VTS Zatoka Gdańska został zaakceptowany i przyjęty formalnie podczas 83 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO. Zgodnie z decyzją Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO postanowienie zaczęło obowiązywać od godziny 0000 UTC dnia 1 maja 2008 r.

W ramach funkcjonowania systemu VTS Zatoka Gdańska statkom mogą być udzielane przez operatorów systemu VTS Zatoka Gdańska zalecenia, ostrzeżenia i instrukcje określonego zachowania się, jeśli parametry ich ruchu/pozycji zagrażają bezpieczeństwu żeglugi lub naruszają obowiązujące przepisy państwa portu oraz w przypadku, gdy konieczne jest to ze względu na właściwą organizację ruchu morskiego.

Kapitan statku odpowiada każdorazowo za prawidłowość podjętych działań, za przestrzeganie przepisów ww. Zarządzenia Porządkowego Nr 3 jak i za przestrzeganie przepisów państwa portu.

Kapitan statku popełniającego wykroczenie w obszarze VTS określone w art. 56 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej podlega karze pieniężnej wymierzanej w drodze decyzji administracyjnej przez Głównego Operatora VTS Zatoka Gdańska.

Kapitan każdego statku awizowanego powinien upewnić się, że przed wejściem z morza w obszar VTS lub przed wyjściem z jakiegokolwiek portu lub kotwicowiska w obszarze VTS, jego statek posiada pod wszelkimi względami zdolność żeglugową na całą podróż morską zaś jego wyposażenie nawigacyjne jest w pełni sprawne, zgodnie z wymogami administracji państwa bandery statku oraz polskich przepisów bezpieczeństwa morskiego.

Służba VTS

System VTS Zatoka Gdańska jest realizowany przez służbę Centrum VTS.
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów VTS sprawuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
W skład dyżurnej służby Centrum VTS wchodzi Starszy Operator VTS i dwóch Operatorów VTS. Personel służby Centrum VTS posiada ukończony kurs podstawowy Operatora VTS potwierdzony lokalnymi Świadectwami Operatora VTS Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Służby VTS Zatoka Gdańska pracują przez całą dobę bez przerwy (H24). Językiem pracy systemu VTS jest język angielski i polski.
W obszarze portów i red Gdyni i Gdańska funkcję VTS pełnią służby ruchu właściwego Kapitanatu Portu.

Obszar VTS

Obszar działania systemu VTS Zatoka Gdańska wyznaczają zewnętrzne granice obowiązkowego systemu zgłaszania statków ” GDANREP”, określone współrzędnymi geograficznymi – patrz mapka
a) 54°45,00N 18°32,56E
b) 54°45,00N 19°06,10E
c) 54°36,20N 19°24,20E
d) 54°27,49N 19°38,30E