Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DUM

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni - Wiesław Piotrzkowski

mgr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Wykształcenie, praca zawodowa i pełnione funkcje:
2000 – 2002 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, magister inżynier.
Kierunek: Hydrografia i oznakowanie nawigacyjne.
1969- 1976 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, inżynier nawigator.
Kierunek: Transport morski.
1965 – 1969 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu
1958 – 1965 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Elblągu

Doświadczenie zawodowe:
1976 – 1995 Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni.
Stanowiska: od asystenta pokładowego do kapitana statku.
1995 – Urząd Morski w Gdyni
Stanowisko: kapitan Portu Hel
Stanowisko: zastępca kapitana Portu Gdańsk
Stanowisko: kapitan Portu Gdańsk
2004 – Akademia Morska – Studium Doskonalenia Kadr.
Stanowisko: Wykładowca na umowę zlecenie na kursach
kapitanów żeglugi wielkiej i starszych oficerów, zajęcia na
symulatorach manewrowych
2008 – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
Stanowisko: Starszy wykładowca na ½ etatu
20.07.2016 – Dyrektor Naczelny Urzędu Morskiego w Gdyni

Dane kontaktowe:
Telefon kontaktowy: +48 58 355 31 01, +48 58 620 22 85
e-mail: dumsekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji – odnośnik do Regulaminu Urzędu Morskiego w Gdyni.

Nadzór nad wykonywaniem zadań Urzędu w zakresie:

 • sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków i zasad organizacji pracy w Urzędzie;
  ustalania strategii rozwoju Urzędu zgodną ze strategią Państwa ;
 • ustalania zasad polityki kadrowej, w tym płacowej oraz socjalno-bytowej;
 • zapewnienia podnoszenia kwalifikacji pracowników, w drodze organizowania różnych form szkolenia, w tym szkoleń specjalistycznych, w celu podnoszenia jakości pracy Urzędu;
 • zatwierdzania planów i programów działalności Urzędu;
 • wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych w odrębnych przepisach, w tym nakładające kary pieniężne;
 • realizacji zadań w zakresie obronności Państwa i obrony cywilnej oraz ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności związanych z zapobieganiem aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;
 • sprawowania nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich;
 • zapewnienia ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i innych tajemnic wynikających z odrębnych przepisów;
 • nadzoru nad pracami Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków;
 • realizacji współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska.
 • zatwierdzania materiałów i opracowań przeznaczonych dla naczelnych i centralnych organów administracji publicznej;
 • wydawania przepisów prawa miejscowego, w formie zarządzeń i zarządzeń porządkowych oraz innych regulacji wymagających publikacji;
 • wydawania wewnętrznych aktów normatywnych, w tym określających organizację oraz zasady działania Urzędu;
 • zarządzania stanowiskiem do spraw audytu wewnętrznego w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Dodatkowe informacje

 • Prezes Stowarzyszenia Kapitanów Polskich Portów Morskich,
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego,
 • Członek International Harbour Masters’ Association,
 • Członek European Harbour Masters’ Committee,
 • Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej,
 • Członek Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Morskich,
 • Egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej,
 • Ławnik Odwoławczej Izby Morskiej,
 • Członek Gdańskiej Ławy Morskiej,
 • Członek Stowarzyszenia Klub Dżentelmena.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: