Petycje

Podstawowe informacje o petycjach.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. t.j. z 2018 r. poz.870)

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

  1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy skazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  3. Oznaczenie adresata petycji,
  4. Wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

  • lub przekazać osobiście w Kancelarii Urzędu Morskiego w Gdyni lub w Sekretariacie Dyrektora Urzędu
  • lub przesłać drogą elektroniczną na adres umgdy@umgdy.gov.pl
  • lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Morskiego w Gdyni na platformie ePUAP

Rejestr petycji.

 

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: