Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 15 z dnia 15.07.2005r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej każdego portu innego niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 poz. 1593, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 95, poz. 1274 )
Tekst jednolity.
Zarządzenia zmieniające:
1. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 2 z dnia 02.04.2007r.
2. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 21 z dnia 03.12.2007r.