Nazwa procedury:
Procedura nadzoru nad systemem odbioru odpadów w portach i przystaniach morskich.
Wymagane dokumenty:
1. Formularz raportowania o domniemanych brakach w portowych urządzeniach odbiorczych.
Opłaty administracyjne:
Brak.
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
1.Dyrektor Urzędu Morskiego przyjmuje skargi od kapitanów statków zawijających do portów i przystani morskich leżących na terenie jego odpowiedzialności na niewłaściwe funkcjonowanie portowych urządzeń odbiorczych lub nie poinformowanie o tym fakcie kapitana statku. Informacje o nieadekwatności urządzeń odbiorczych w portach wraz z ich weryfikacją (wyniki kontroli planów, raportów i stanu bieżącego) przekazywane są każdorazowo do Ministerstwa Infrastruktury.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących dostępu lub funkcjonowania urządzeń odbiorczych lub braku stosownych informacji w tym zakresie, Dyrektor Urzędu Morskiego może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę grzywny na zarządzającego portem lub przystanią morską.
3. Od powyższej decyzji przysługuje ukaranemu podmiotowi odwołanie w organie nadrzędnym.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
poniedziałek - piątek godz. 7:15- 15:15 lub na adres ios@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego Helsinki 1992.04.09,
2. Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,
3. Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków,
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu,
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych,
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku,
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie portowych planówgospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.