Tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk w obszarze Zatoka Pucka PLB220005

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przekazuje do publicznej wiadomości informację o fakcie sporządzenia tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Zatoka Pucka PLB220005.

Istnieje możliwość zapoznania się z rzeczonym projektem oraz zgłaszania uwag i propozycji odnośnie tych celów w terminie do dnia 2  lutego 2022 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10,
  81-338 Gdynia;
 • elektronicznie z pośrednictwem Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
  z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl, z podaniem tytułu wiadomości: „Zatoka Pucka PLB220005 – cele ochrony”.

Wykaz celów ochrony dla przedmiotów ochrony w w/w obszarze Natura 2000  stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informuje się, że odpowiedzi na wszystkie nadesłane uwagi i wnioski udzielone zostaną w formie obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, dlatego też nie będą udzielanie żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.