Uzupełnienie projektu budowlanego umocnienia brzegowego w Rewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Data publikacji: 2021-09-29
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-19

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na Uzupełnienie projektu budowlanego umocnienia brzegowego w Rewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: NAVPRO Sp. z o.o. za cenę 36 900,00 brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:
1. Termin złożenia oferty to 15.10.2021r.
2. Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych z roku 2017 (wówczas był wykonany projekt) i przekaże ją wybranemu Wykonawcy

W odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 6.10.2021 Zamawiający wyjaśnia:

1) Opracowana dokumentacja projektowa jest datowana na 2017r. Od tego czasu część decyzji lub pozwoleń mogła ulec przedawnieniu. Czy Zamawiający dysponuje kompletem aktualnych decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia?

Odpowiedź:
Zamawiający posiada komplet aktualnych decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia

2) Mapa do celów projektowych jest z 2017r. w związku z czym najpewniej utraciła ona swoją ważność. Proszę o informacje, czy Zamawiający przewiduje wykonanie aktualnej mapy i aktualizację projektu na tej podstawie?

Odpowiedź:
Ewentualne wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych jest po stronie Wykonawcy.

3) Opracowana dokumentacja projektowa została wykonana na bazie pewnych założeń, nie określonych przy tym postępowaniu. Czy Zamawiający dopuszcza wnoszenie zmian w zakresie technicznym dokumentacji? jak np zmianę posadowienia muru oporowego lub samej korekty gabarytów muru oporowego? Czy kwestie rozwiązań technicznych są niezmienialne?

Odpowiedź:
Kwestie rozwiązań technicznych pozostają bez zmian.

4) Projekt z 2017r został opatrzony podpisami osób uprawnionych. Przy rozdziale dokumentacji wg nowego rozporządzenia celem dostosowania do wezwania zajdzie konieczność ponownego składania podpisów na części opracowań, jak np. nowych stronach tytułowych itp. Proszę o informację w jakim zakresie Zamawiający przewiduje korzystać z podpisanej dokumentacji, w jakim zakresie ma zostać ona podpisana przez inne osoby, które docelowo będą musiały wziąć odpowiedzialność za opracowaną dokumentację. Obecnie z załączonych rysunków brak jest możliwości oceny prawidłowości rozwiązania. Brak również obliczeń statycznych. prośba o wyjaśnienie i uzupełnienie. Wówczas zespół projektowy ulegnie całkowitej zmianie. Ponadto czy Zamawiający posiada prawa autorskie do tej dokumentacji, celem jej wykorzystania i wprowadzenia zmian?

Odpowiedź:
Zamawiający posiada prawa autorskie do tej dokumentacji. Najprawdopodobniej konieczne będzie podpisanie całej dokumentacji przez nowy zespół.

5) Czy Zamawiający dopuszcza opracowanie nowej dokumentacji od podstaw?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza opracowania nowej dokumentacji od podstaw.

6) Proszę o udostępnienie całości dokumentacji wraz z dokumentacją geologiczno – inżynierską.

Odpowiedź:
Zamawiający udostępni całość dokumentacji wraz dokumentacją geologiczno - inżynierską