Wykonanie i montaż rolet w kasetach z mechanizmem samoblokującym w pomieszczeniu służby dyżurnej na wieży Kapitanatu Portu Gdańsk Port Północny w Gdańsku przy ulicy Poinca 1. Termin składania ofert: 05.05.2021r. godz. 14:00.
Data publikacji: 2021-04-28
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
ODNOŚNIE PRZENIKALNOŚCI PROMIENI SŁONECZNYCH ROLET - Zamawiający wnioskuje o rolety zapewniające 100% zaciemnienia

ODNOŚNIE ILOŚCI OKIEN NASTĄPIŁA POMYŁKA - powinno być:
26 sztuk rolet o wymiarach 113 cm (szerokość) x 97 (wysokość)
26 sztuk rolet o wymiarach 113 cm (szerokość) x 37 (wysokość)

UWAGA: w §6 projektu umowy dodaliśmy ust. 8 w brzmieniu:
8. Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionej przez Stronę szkody, Strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody