Wykonanie i montaż rolet w kasetach z mechanizmem samoblokującym w pomieszczeniu służby dyżurnej na wieży Kapitanatu Portu Gdańsk Port Północny w Gdańsku przy ulicy Poinca 1. Termin składania ofert: 05.05.2021r. godz. 14:00.
Data publikacji: 2021-04-28
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na wykonanie i montaż rolet w kasetach z mechanizmem samoblokującym w pomieszczeniu służby dyżurnej na wieży Kapitanatu Portu Gdańsk Port Północny w Gdańsku przy ulicy Poinca 1, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy MULTIROLETY Łukasz Płocki, Piotr Płocki Sp. Jawna, ul. Przędzalniana 93, 93-114 Łódź za cenę 3.837,60 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
ODNOŚNIE PRZENIKALNOŚCI PROMIENI SŁONECZNYCH ROLET - Zamawiający wnioskuje o rolety zapewniające 100% zaciemnienia

ODNOŚNIE ILOŚCI OKIEN NASTĄPIŁA POMYŁKA - powinno być:
26 sztuk rolet o wymiarach 113 cm (szerokość) x 97 (wysokość)
26 sztuk rolet o wymiarach 113 cm (szerokość) x 37 (wysokość)

UWAGA: w §6 projektu umowy dodaliśmy ust. 8 w brzmieniu:
8. Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionej przez Stronę szkody, Strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody