Roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Krynica Morska - Rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”
Data publikacji: 2020-12-30
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-16

Na podstawie art. 92 ust. 1 w zw. z art. 24aa ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty:
NDI S.A.
ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena ofertowa – 60%, Doświadczenie Projektanta – 15%, Doświadczenie Kierownika Budowy– 15%, Okres gwarancji jakości – 10%. Łączną, najwyższą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów uzyskała oferta STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10. W dniu 30.04.2021 r. Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na uchylanie się od podpisania umowy przez Wykonawcę STRABAG Sp. z o. o., Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp, zbadał, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Wykonawca NDI S.A. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data publikacji: 2021-06-16
Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf ( 439,32 KB )pdf icon
 2. SIWZ.pdf ( 787,04 KB )pdf icon
 3. Załączniki nr 1_1a_2_2a_2b_2c_6_7_8_9_10.doc ( 392,5 KB )doc icon
 4. Załącznik nr 3_PFU_Krynica_Morska_skarpa_i_nabrzeże.pdf ( 1,46 MB )pdf icon
 5. Załącznik nr 4_OPZ_roboty_budowlane_Krynica_Morska.pdf ( 331,87 KB )pdf icon
 6. Załącznik nr 5_Projekt _Umowy.pdf ( 510,7 KB )pdf icon
 7. Załącznik nr 11_Projekt_budowlany_zamienny_przedluzenia_Pirsu_Pasazerskiego_w_Krynicy_Morskiej.pdf ( 26,84 MB )pdf icon
 8. Załącznik nr 12.1_Projekt_wykonawczy_zamienny_branza_hydrotechniczna.zip ( 2,75 MB )zip icon
 9. Załącznik nr 12.2_Projekt_wykonawczy_zamienny_oznakowania_nawigacyjnego_przedluzenia_Pirsu_Pasazerskiego.pdf ( 3,93 MB )pdf icon
 10. Załącznik nr 13.1_Specyfikacje_hydrotechniczne.zip ( 13,7 MB )zip icon
 11. Załącznik nr 13.2_Specyfikacja_elektryczna.pdf ( 2,77 MB )pdf icon
 12. Załącznik nr 13.3_Specyfikacje_sanitarne.pdf ( 9,47 MB )pdf icon
 13. Załącznik nr 14.1_Przedmiar_robot_hydrotechnicznych.pdf ( 2,36 MB )pdf icon
 14. Załącznik nr 14.2_Przedmiar_robot_branza_sanitarna.pdf ( 1,34 MB )pdf icon
 15. Załącznik nr 14.3_Przedmiar_robot_branza_elektryczna.pdf ( 1,17 MB )pdf icon
 16. Załącznik nr 15_Decyzja_RDOS_Olsztyn_27_09_2018.pdf ( 1,62 MB )pdf icon
 17. Załącznik nr 16_Decyzja_nr_189_2017_IR_Pirs_02_08_2017.pdf ( 3,35 MB )pdf icon
 18. Załącznik nr 17_Decyzja_WI_II_7840_1_361_2016_JW_25_06_2019.pdf ( 2,74 MB )pdf icon
 19. Załącznik nr 18_Decyzja_MGMiZS_ Nr_35_16_z_dn_21_12_2016.pdf ( 320,69 KB )pdf icon
 20. Załącznik nr 19_Decyzja_MGMiZS_z_dn_17_04_2018.pdf ( 396,57 KB )pdf icon
 21. Załącznik nr 20_Decyzja_wodnoprawna_Pirs.pdf ( 3,92 MB )pdf icon
 22. Załącznik nr 21_Decyzja_wodnoprawna_Skarpa.pdf ( 4,86 MB )pdf icon
 23. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf ( 229,7 KB )pdf icon
 24. ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf ( 331,34 KB )pdf icon
 25. ZMIENIONE Załączniki 1 i 8 .docx ( 143,41 KB )docx icon
 26. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dn. 28.01.2021 r..pdf ( 222,69 KB )pdf icon
 27. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf ( 1,19 MB )pdf icon
 28. DOPRECYZOWANIE TREŚCI SIWZ 29.01.2021 r..pdf ( 59,12 KB )pdf icon
 29. Załącznik nr 22 Operat wodnoprawny.pdf ( 1,18 MB )pdf icon
 30. Załącznik nr 22.1 Rysunek nr 1.pdf ( 219,32 KB )pdf icon
 31. Załącznik nr 22.2 Rysunek nr 2.jpg ( 792,07 KB )jpg icon
 32. Załącznik nr 22.3 Rysunek nr 3.jpg ( 472,46 KB )jpg icon
 33. Załącznik nr 22.4 Rysunek nr 4.jpg ( 452,83 KB )jpg icon
 34. Załącznik nr 22.5 Rysunek nr 5.jpg ( 466,38 KB )jpg icon
 35. Załącznik nr 22.6 Rysunek nr 6.jpg ( 473,27 KB )jpg icon
 36. Załącznik nr 22.7 Rysunek nr 7 .pdf ( 156,86 KB )pdf icon
 37. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf ( 257,44 KB )pdf icon
 38. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_WCAG.pdf ( 182,83 KB )pdf icon
 39. INFORMACJA O POWTÓRZONYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.docx ( 247,81 KB )docx icon