Oznakowanie nawigacyjne toru podejściowego (od Portu Północnego w Gdańsku) i obrotnicy.
Data publikacji: 2020-12-28
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-22

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że
w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przedsiębiorstwo Usługowe JABO
80-643 Gdańsk, ul. Przełom 14

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena ofertowa – 60%
i Gwarancja 40%. Przedmiotową ofertę złożono jako najkorzystniejszą, gdyż uzyskała
w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.12.2020r..pdf ( 138,52 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotntych Warunków Zamówienia z dnia 28.12.2020t..pdf ( 389,82 KB )pdf icon
 3. Zalaczniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ.docx ( 41 KB )docx icon
 4. Zalącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf ( 305,08 KB )pdf icon
 5. Zalącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar.xlsx ( 12,61 KB )xlsx icon
 6. Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip ( 35,92 MB )zip icon
 7. Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy.pdf ( 455,68 KB )pdf icon
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.01.2021 r..pdf ( 59,13 KB )pdf icon
 9. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert/Zmiana SIWZ z dnia 14.01.2021 r..pdf ( 102,82 KB )pdf icon
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.01.2021 r..pdf ( 58,95 KB )pdf icon
 11. Przedłużenie terminu składania ofert/Zmiana SIWZ z dnia 27.01.2021 r..pdf ( 103,56 KB )pdf icon
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.02.2021 r..pdf ( 59,12 KB )pdf icon
 13. Przedłużenie terminu składania ofert/Zmiana SIWZ z dnia 04.02.2021 r..pdf ( 240,94 KB )pdf icon
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.02.2021 r..pdf ( 59,26 KB )pdf icon
 15. Wyjaśnienia treści SIWZ/Przedłużenie terminu składania ofert/Zmiana SIWZ z dnia 11.02.2021 r..pdf ( 333,09 KB )pdf icon
 16. Załacznik nr 09_Opis przedmiotu zamówienia_AKTUALIZACJA.pdf ( 289,34 KB )pdf icon
 17. Załacznik nr 10_przedmiar_AKTUALIZACJA.pdf ( 769,47 KB )pdf icon
 18. Załacznik nr 10_przedmiar_AKTUALIZACJA.xlsx ( 12,09 KB )xlsx icon
 19. Załącznik nr 12_Wzór Umowy_oznakowanie nawig._AKTUALIZACJA.pdf ( 456,7 KB )pdf icon
 20. Załącznik nr 13_Parametry SYMON II.pdf ( 174,75 KB )pdf icon
 21. Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.02.2021r..pdf ( 274,83 KB )pdf icon
 22. ZP_wynik_na_storne.pdf ( 247,28 KB )pdf icon