Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego
w Gdyni
Data publikacji: 2020-12-24
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-10

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dla części I i II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

MAK Sp. z o.o.
ul. Kozacka 3
87-100 Toruń