Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską cz. II- ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W zakresie realizacji drugiej części inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, 10 września br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu ogłoszonym wiosną (ofert wpłynęło 9). W wyniku prac komisji przetargowej, dwie z nich podlegały ocenie. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: cena – 60%, skrócenie terminu realizacji – 20% oraz okres rękojmi – 20%.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przypomnijmy, druga część inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Część druga inwestycji obejmuje:

− przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości ok. 10,4 km i szerokości toru mierzoną w dnie na rzece 60 m i 40 m w rejonie Nowakowa w zakresie obudowy brzegów;

− budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg, w miejscowości Nowakowo, w odległości około 650 m w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego. Techniczne parametry mostu obrotowego do projektowanego układu drogowego oraz toru wodnego na rzece Elbląg, to m. in.: długość 104,3m, rozpiętość przęseł 2 x 51,5m, szerokość całkowita ok. 17,2 m oraz wysokość konstrukcyjna 1,9m do 4,0m;

− budowę nowego odcinka drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg (klasa drogi Z) z ciągiem pieszo – rowerowym, chodnikiem i poboczem gruntowym jak również dróg dojazdowych do obsługi nieruchomości (klasa dróg O) wraz z poboczem gruntowym. Łączna długość projektowanych dróg wyniesie około 1,55 km.