Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

FE_logopois

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

SPIS TREŚCI:
1. Opis Projektu
2. Umowa o dofinansowanie
3. Przetargi
4. Przebieg realizacji robót budowlanych
4.1 Ostrowo
4.2 Westerplatte
4.3 Cypel Helski
4.4 Rozewie
4.5 Oksywie
4.6 Westerplatte zagospodarowanie terenu
5. Kontakt

PRIORYTET:  II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
DZIAŁANIE 2.2.: PRZYWRACANIE TERENOM ZDEGRADOWANYM WARTOŚCI
PRZYRODNICZYCH I OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH

Celem działania jest zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.

1. Opis Projektu

Projekt zlokalizowany jest w rejonie wschodniego wybrzeża Polski w województwie pomorskim. Trzy odcinki wybrzeża objęte projektem: Ostrowo i Rozewie (gmina Władysławowo) oraz Cypel Helu (gmina Hel) położone są na terenie powiatu puckiego, odcinek Westerplatte leży na terenie Gminy Gdańsk, odcinek Oksywie leży na terenie Gminy Gdynia.
Projekt przewiduje zabezpieczenie na 5,98 km bieżących wybrzeża morskiego. W ramach poszczególnych zadań realizowane będą następujące odcinki wybrzeża.
Cypel Helu o długości 0,47 km (Zadanie zakończone w 2013 r.)
Ostrowo o długości 1,91 km (Zadanie zakończone w 2011 r.)
Rozewie o długości 0,99 km (Zadanie zakończone w 2013 r.)
Westerplatte o długości 1,01 km (Zadanie zakończone w 2012 r.)
Oksywie o długości 1,60 km (Zadanie zakończone – listopad 2015 r.)
Westerplatte zagospodarowanie terenu (Zadanie zakończone – wrzesień 2015 r.)

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu brutto wynosi  68 302 293,37 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 68 124 853,58 PLN
maksymalna wysokość dofinansowania przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności wynosi 57 904 298,04 PLN
Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r.
Termin zakończenia Projektu to 31 grudnia 2015 r.

Budowa umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa, km 135,50 – 138,10
obejmuje:
– wykonanie opaski brzegowej o typowej konstrukcji,
– wykonanie konstrukcji ochronnej podciętych wysokich wydm,
– wykonanie wejść na plażę,
– wykonanie konstrukcji obudowy wylotu rzeki Czarna Woda

FE_ZBMB_OSTROWO_start.3 FE_ZBMB_OSTROWO_start.2 FE_ZBMB_OSTROWO_start.1

Odbudowa i remont opaski brzegowej w Rozewiu, km 130,70 – 131,70 obejmuje:
– dobudowanie do istniejącej opaski masywnego żelbetowego korpusu,
– wybudowanie odbijacza fal do rzędnej +4,0 m n.p.m.

FE_ZBMB_ROZEWIE_start.1 FE_ZBMB_ROZEWIE_start.2 FE_ZBMB_ROZEWIE_start.3

W rejonie Cypla Helskiego, km 36,20 -36,60 konstrukcję umocnienia przedmiotowego odcinka brzegu morskiego ze względu na uwarunkowania terenowe i siły oddziaływań hydrodynamicznych podzielono na 3 odcinki. Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura towarzysząca obejmuje:
– przebudowę opaski brzegowej na Odcinku I w postaci ścianki szczelnej wzmocnionej palami skrzynkowymi oraz regulację i umocnienie dna,
– przebudowę opaski brzegowej na Odcinku II w postaci wbijanej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem oraz regulację i umocnienie dna,
– budowę umocnienia brzegu z kamienia na Odcinku III  z krawędziami z walców gabionowych,
– wykonanie deptak wzdłuż umocnienia brzegu, kładki z platformą widokową w rejonie wydm oraz modernizację dwóch ścieżek gruntowych

FE_ZBMB_HEL_start.1 FE_ZBMB_HEL_start.2 FE_ZBMB_HEL_start.3

Umocnienie brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte, km 67,58 – 68,47 obejmuje:
– wykonanie żelbetowej ławy oporowej na żelbetowych palach prefabrykowanych,
– wykonanie narzutu kamiennego jako zasadniczego umocnienia brzegu,
– wykonanie warstwy odcinająco – uszczelniającej z kamienia łamanego,
– wykonanie żelbetowego murku kątowego z żelbetową, nachyloną płytą osłonową u podstawy,
– wykonanie materaca przeciwerozyjnego u podstawy ławy oporowej na całej długości umocnienia

FE_ZBMB_WESTERPLATTE_start.1FE_ZBMB_WESTERPLATTE_start.2 FE_ZBMB_WESTERPLATTE_start.4

Remontu i odbudowy umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia,
km 89,00-90,70 obejmuje:
– wykonanie żelbetowego muru oporowego,
– wykonanie narzutu kamiennego od strony wody,
– wykonanie zasypu od strony ładu,
– wykonanie przedłużenia istniejących wylotów kanalizacji deszczowej,
– wykonanie nawierzchni ciągu komunikacyjnego

FE_ZBMB_OKSYWIE_start.1FE_ZBMB_OKSYWIE_start.2 FE_ZBMB_OKSYWIE_start.3

Zagospodarowanie terenu w rejonie Westerplatte obejmuje:
– rekultywacje zieleni oraz rewitalizacje terenów znajdujących się w obszarze Pola Bitewnego Westerplatte,
– wykonanie zieleni typu nadmorskiego wraz z systemem ciągów pieszych i stanowiące uzupełnienie wybudowanego umocnienia brzegu morskiego

DSC_0112 DSC_0240 DSC_0249

2. Podpisanie Umowy o dofinansowanie

Dnia 9 września 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Dyrektor Urzędu Morskiego Pan Andrzej Królikowski podpisał umowę o dofinansowanie „Zabezpieczenia brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08-00.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Instytucją Wdrażającą).
Beneficjentem projektu jest Urząd Morski w Gdyni

FE_ZBMB_Uod_1   FE_ZBMB_Uod_2
Podpisanie umowy, na zdjęciach od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Jan Kozłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego; Pani Danuta Grodzicka-Kozak, Prezes WFOŚiGW w Gdańsku

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele WFOŚiGW w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Władz Samorządowych Województwa Pomorskiego oraz Miast Gdańsk, Hel i Władysławowo.

FE_ZBMB_Uod_3na zdjęciu od lewej: Pan Mieczysław Struk Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Jan Kozłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego; Pani Danuta Grodzicka-Kozak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

FE_ZBMB_Uod_4na zdjęciu od lewej: Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Adam Drzeżdżon Burmistrz Władysławowa; Pan Roman Kołodziejski Główny Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Mieczysław Struk Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego; Pani Danuta Grodzicka-Kozak Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Pan Wiesław Bielawski Wiceprezydent Miasta Gdańska; Pan Jarosław Pawłowski, Zastępca Burmistrza Helu.

W dniu 16 stycznia 2012 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.02.00-00-001/08-02 do umowy o dofinansowanie z dnia 09.09.2009 r. nr POIS.02.02.00-00-001/08-00. Poszerzono zakres rzeczowy Projektu. W rejonie Cypla Helskiego wykonany zostanie deptak wzdłuż umocnienia brzegu, kładki z platformą widokową w rejonie wydm oraz przeprowadzona zostanie modernizacja dwóch ścieżek gruntowych. Zabezpieczony zostanie brzeg morski oraz obszar chronionych wydm przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją.

 W dniu 30 października 2013 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.02.00-00-001/08-04 do umowy o dofinansowanie z dnia 09.09.2009 r. nr POIS.02.02.00-00-001/08-00. Poszerzono zakres rzeczowy Projektu o Zadanie Oksywie. Zabezpieczony zostanie odcinek brzegu Zatoki Puckiej biegnący od Portu Wojennego Gdynia na północ w kierunku Osady Rybackiej, zlokalizowanej na granicy gdyńskich dzielnic Oksywia i Babich Dołów.

 W dniu 22 grudnia2014 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.02.00-00-001/08-06 do umowy o dofinansowanie z dnia 09.09.2009 r. nr POIS.02.02.00-00-001/08-00. Poszerzono zakres rzeczowy Projektu o Zadanie Westerplatte – zagospodarowanie terenu. W rejonie Westerplatte zrekultywowany zostanie teren zielony oraz wykonany zostanie system ciągów pieszych (kładek).

3. Przetargi

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dnia 14 grudnia 2009 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 17 grudnia 2009 r. ogłoszenie zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2009/S 243-348044.
Dnia 26 stycznia 2010 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Oferty złożyło 5 wykonawców.
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu
23 lutego 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Dnia 26 marca 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST S.A., na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni.

FE_ZBMB_IK_1  FE_ZBMB_IK_2
Podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Zdzisław Malenta, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest S.A.

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dnia 12 lutego 2014 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi Oksywie. W dniu 12 lutego 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 15 lutego 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2014/S 033-053975.
Dnia 28 marca 2014 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Oferty złożyło 6 wykonawców.
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego  w  dniu 8 maja 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Dnia 18 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Tractebel Engineering S.A. , na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni – Zadanie Oksywie.

Roboty budowlane

Budowa umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa – km 135,5 – 138,1

Dnia 27 stycznia 2010 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych na wykonanie umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa między km 135,5 a 138,1. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 18207 – 2010.
W dniu 3 lutego 2010 r. wpłynął protest Wykonawcy wobec treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dnia 9 lutego 2010 r. Zamawiający rozstrzygnął protest.
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu 15 marca 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Dnia 1 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, WMW Spółka Jawna Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, na Budowę umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa – km 135,5-138,1.

FE_ZBMB_OSTROWO_umowa1 FE_ZBMB_OSTROWO_umowa2 FE_ZBMB_OSTROWO_umowa3

Podpisanie umowy, na zdjęciach od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, właścicel firmy WMW; Pan Ryszard Dudziak, Dyrektor ds. technicznych firmy WMW.

FE_ZBMB_OSTROWO_umowa4Podpisanie umowy, na zdjęciach od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor  Ochrony Wybrzeża; Pani Joanna Małasiewicz, Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu; Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, właściciel firmy WMW; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Ryszard Dudziak, Dyrektor ds. technicznych firmy WMW

Budowa umocnienia brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte km 67,580-68,470

Dnia 18 czerwca 2010 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Budowa umocnienia brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte km 67,580-68,470. W dniu 18 czerwca 2010 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 24 czerwca 2010 r. ogłoszenie zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2010/S 120-181426.
Dnia 10 sierpnia 2010 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 9 wykonawców.
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu 22 października 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 3 grudnia 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Warbud S.A. na Budowę umocnienia brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte km  67,580 – 68,470.
FE_ZBMB_WESTERPLATTE_umowa_1 FE_ZBMB_WESTERPLATTE_umowa_2 FE_ZBMB_WESTERPLATTE_umowa_3Podpisanie umowy, na zdjęciach od lewej: Pani Janina Wereda Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Janusz Daszke, Dyrektor Regionu Północ firmy Warbud S.A.

FE_ZBMB_WESTERPLATTE_umowa_4na zdjęciach od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor  Ochrony Wybrzeża; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą

Dnia 4 sierpnia 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 4 sierpnia 2011 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 9 sierpnia 2010 r. ogłoszenie zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2011/S 151-250746.
Dnia 31 października 2011 r. o godzinie 9: 00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 10 wykonawców.
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu 21 grudnia 2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 14 marca 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, HYDROBUDOWĄ GDAŃSK S.A., na Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.

FE_ZBMB_HEL_umowa_1na zdjęciu od lewej: Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni;Pan Wojciech M. Czajko Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Hydrobudowa Gdańsk S.A.; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
FE_ZBMB_HEL_umowa_2na zdjęciu od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża; Pan Wojciech M. Czajko Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Hydrobudowa Gdańsk S.A.; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pani Anna Stelmaszyk – Świerczyńska Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

FE_ZBMB_HEL_umowa_3 FE_ZBMB_HEL_umowa_4
Uczestnicy podpisania umowy

Odbudowa i remont opaski brzegowej w Rozewiu

Dnia 3 kwietnia 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Odbudowa i remont opaski brzegowej w Rozewiu. W dniu 3 kwietnia 2012 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni.
W dniu 22 czerwca 2012 r. o godzinie 10: 00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 6 wykonawców.
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu 17 lipca 2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 22 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, WMW Spółka Jawna Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, na Odbudowę i remont opaski brzegowej w Rozewiu.
FE_ZBMB_ROZEWIEL_umowa_1Podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW; Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni

FE_ZBMB_ROZEWIEL_umowa_2Podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW
FE_ZBMB_ROZEWIEL_umowa_3na zdjęciu od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Tadeusz Heyda, Inżynier Rezydent; Pani Monika Sondej, Starszy Specjalista w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża; Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW; Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni

Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia (km 89,000-90,700)

Dnia 7 stycznia 2014 r.  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia (km 89,000-90,700). W dniu 7 stycznia 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. W dniu 9 stycznia 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2014/S 006-005774.

W dniu 28 lutego 2014 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 10 wykonawców.
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego  w  dniu 9 kwietnia 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dnia 29 maja 2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, WMW Spółka Jawna Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, na Remont i odbudowę umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia (km 89,000-90,700).
FE_ZBMB_OKSYWIE_umowa_1Podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW; Pan Ryszard Dudziak przedstawiciel firmy WMW
FE_ZBMB_OKSYWIE_umowa_2Podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW
FE_ZBMB_OKSYWIE_umowa_3Uczestnicy podpisania umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża; Pan Wojciech Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW; Pani Anna Stelmaszyk – Świerczyńska Z-ca Dyrektora ds. Technicznych; Pan Ryszard Dudziak przedstawiciel firmy WMW; Pani Monika Sondej, Starszy Specjalista w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża

Zagospodarowanie terenu wzdłuż umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte km 67,569 – 68,150

Dnia 20 kwietnia 2015 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wzdłuż umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte km 67,569 – 68,150. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 88764-2015.
W dniu 8 maja 2015 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 7 ofert.
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego  w  dniu
1 czerwca 2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 11 czerwca 2015 r. dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
Dnia 29 czerwca 2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, SAFEROAD KABEX Sp. z o.o. na
zagospodarowanie terenu wzdłuż umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte km 67,569 – 68,150.

4. Przebieg realizacji robót budowlanych

OSTROWO


Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu czerwcu 2010 r.
czerwiec 2010 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec2010_4FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec2010_3

lipiec 2010 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_5 FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_6
sierpień 2010 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_5 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_6 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_7 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_8 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_9 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_10 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_11 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_12
wrzesień 2010 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_5 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_6
październik 2010 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_pazdziernik2010_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_pazdziernik2010_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_pazdziernik2010_2
listopad 2010 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_listopad_2010_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_listopad_2010_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_listopad_2010_3
grudzień 2010 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_grudzien_2010_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_grudzien_2010_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_grudzien_2010_3styczeń 2011 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_styczen_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_styczen_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_styczen_2011_3
luty 2011 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_luty_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_luty_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_luty_2011_3
marzec 2011 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_marzec_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_marzec_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_marzec_2011_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_marzec_2011_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_marzec_2011_5
kwiecień 2011 r. 
FE_ZBMB_OKSYWIE_kwiecien_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_kwiecien_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_kwiecien_2011_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_kwiecien_2011_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_kwiecien_2011_5
maj 2011 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_maj_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_maj_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_maj_2011_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_maj_2011_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_maj_2011_5
czerwiec 2011 r. – zakończono realizację robót budowlanych
FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_5 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_6 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_7 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_8 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_9 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_10
wrzesień – październik 2011 r.
FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_5 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_6 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_7 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_8

WESTERPLATTE


styczeń 2011 r. (przed rzeczywistym rozpoczęciem robót budowlanych)
FE_ZBMB_WEST_styczen_2011_1 FE_ZBMB_WEST_styczen_2011_2 FE_ZBMB_WEST_styczen_2011_3
luty 2011 r.
FE_ZBMB_WEST_luty_2011_1 FE_ZBMB_WEST_luty_2011_2 FE_ZBMB_WEST_luty_2011_3
marzec 2011 r.
FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_1 FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_2 FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_3 FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_4 FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_5 FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_6
kwiecień 2011 r.
FE_ZBMB_WEST_kwiecien_2011_1 FE_ZBMB_WEST_kwiecien_2011_2 FE_ZBMB_WEST_kwiecien_2011_3
maj 2011 r.
FE_ZBMB_WEST_maj_2011_1 FE_ZBMB_WEST_maj_2011_2 FE_ZBMB_WEST_maj_2011_3
czerwiec 2011 r.
FE_ZBMB_WEST_czerwiec_2011_1 FE_ZBMB_WEST_czerwiec_2011_2 FE_ZBMB_WEST_czerwiec_2011_3 FE_ZBMB_WEST_czerwiec_2011_4
lipiec 2011 r.
FE_ZBMB_WEST_lipiec_2011_1 FE_ZBMB_WEST_lipiec_2011_2 FE_ZBMB_WEST_lipiec_2011_3 FE_ZBMB_WEST_lipiec_2011_4
sierpień 2011 r.
FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_1 FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_2 FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_3 FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_4 FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_5 FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_6
wrzesień 2011 r.
FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_2 FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_3 FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_4 FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_5 FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_6
październik 2011 r.
FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_1 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_2 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_3 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_4 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_5 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_6 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_7
listopad 2011 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_8 FE_ZBMB_WEST_listopad_2011_1
grudzień 2011 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien_2011_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien_2011_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien_2011_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien_2011_4
styczeń 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_8
luty 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_8
marzec 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_8
kwiecień 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_6
maj 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_8
czerwiec 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_8
lipiec 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_8 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_9 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_10 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_11 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_12 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_13 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_14 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_15 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_16
sierpień 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_8 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_9 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_10 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_11 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_12 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_13 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_14 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_15 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_16
wrzesień 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_8
październik 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_8 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_9 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_10 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_11 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_12
listopad 2012 r. – zakończono realizację robót budowlanych
FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_3  FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_4FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_5  FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_6FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_7FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_8 
grudzień 2012 r. – styczeń 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_8 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_9 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_10 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_11 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_12
czerwiec 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen2013_1
FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen2013_4FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen2013_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen2013_2

CYPEL HELSKI


Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu maju 2012 r.
maj 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (1) FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (2) FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (4) FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (5)FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (6)
czerwiec 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_czerwiec2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czerwiec2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czerwiec2012_4
lipiec 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_lipiec2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_lipiec2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_lipiec2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_lipiec2012_4
sierpień 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_8
wrzesień 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_8
październik 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_12
listopad 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_12
grudzień 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_10
styczeń 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_12 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_13 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_14 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_15 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_16
luty 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_12 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_13 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_14 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_15 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_16
marzec 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_16
kwiecień 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (1) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (2) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (3) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (4) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (5) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (6) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (7) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (8) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (9) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (10) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (11) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (12) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (13) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (14) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (15) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (16)
maj 2013 r.- zakończono realizację robót budowlanych
FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_16
czerwiec – lipiec 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_12

 ROZEWIE


Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu październiku 2012 r.
październik 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_8
listopad 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2012_4
grudzień 2012 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_8
styczeń 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_8
luty 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_8
marzec 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_8
kwiecień 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_16
maj 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_16
czerwiec 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_16
lipiec 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_16
sierpień 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_16 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_1
wrzesień 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_16
październik 2013 r.
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_7FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_8FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_9   FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_10FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_12
listopad 2013 r.– zakończono realizację robót budowlanych
FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_8

OKSYWIE

kwiecień 2014 r. (przed rozpoczęciem robót budowlanych)
Oksywie kwiecień 2014_1 Oksywie kwiecień 2014_2 Oksywie kwiecień 2014_3 Oksywie kwiecień 2014_4 Oksywie kwiecień 2014_5 Oksywie kwiecień 2014_6 Oksywie kwiecień 2014_7 Oksywie kwiecień 2014_8
maj 2014 r.
Oksywie maj 2014_1 Oksywie maj 2014_2 Oksywie maj 2014_3
czerwiec 2014 r.
Oksywie czerwiec 2014_1 Oksywie czerwiec 2014_2 Oksywie czerwiec 2014_3
Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu lipcu 2014  r.
lipiec 2014 r.
Oksywie lipiec 2014_1 Oksywie lipiec 2014_2 Oksywie lipiec 2014_3 Oksywie lipiec 2014_4 Oksywie lipiec 2014_5 Oksywie lipiec 2014_6 Oksywie lipiec 2014_7 Oksywie lipiec 2014_8 Oksywie lipiec 2014_9 Oksywie lipiec 2014_10 Oksywie lipiec 2014_11 Oksywie lipiec 2014_12 Oksywie lipiec 2014_13
sierpień 2014 r.
Oksywie sierpień 2014_1 Oksywie sierpień 2014_2 Oksywie sierpień 2014_3 Oksywie sierpień 2014_4 Oksywie sierpień 2014_5 Oksywie sierpień 2014_6 Oksywie sierpień 2014_7 Oksywie sierpień 2014_8 Oksywie sierpień 2014_9 Oksywie sierpień 2014_10 Oksywie sierpień 2014_11 Oksywie sierpień 2014_12 Oksywie sierpień 2014_13 Oksywie sierpień 2014_14 Oksywie sierpień 2014_15 Oksywie sierpień 2014_16
wrzesień 2014 r.
Oksywie wrzesień 2014_1 Oksywie wrzesień 2014_2 Oksywie wrzesień 2014_3 Oksywie wrzesień 2014_4 Oksywie wrzesień 2014_5 Oksywie wrzesień 2014_6 Oksywie wrzesień 2014_7 Oksywie wrzesień 2014_8 Oksywie wrzesień 2014_9 Oksywie wrzesień 2014_10 Oksywie wrzesień 2014_11 Oksywie wrzesień 2014_12 Oksywie wrzesień 2014_13 Oksywie wrzesień 2014_14 Oksywie wrzesień 2014_15 Oksywie wrzesień 2014_16 Oksywie wrzesień 2014_17 Oksywie wrzesień 2014_18 Oksywie wrzesień 2014_19 Oksywie wrzesień 2014_20 Oksywie wrzesień 2014_21 Oksywie wrzesień 2014_22 Oksywie wrzesień 2014_23 Oksywie wrzesień 2014_24
październik 2014 r.
Oksywie październik 2014_1 Oksywie październik 2014_2 Oksywie październik 2014_3 Oksywie październik 2014_4 Oksywie październik 2014_5 Oksywie październik 2014_6 Oksywie październik 2014_7 Oksywie październik 2014_8 Oksywie październik 2014_9 Oksywie październik 2014_10 Oksywie październik 2014_11 Oksywie październik 2014_12 Oksywie październik 2014_13 Oksywie październik 2014_14 Oksywie październik 2014_15 Oksywie październik 2014_16 Oksywie październik 2014_17 Oksywie październik 2014_18 Oksywie październik 2014_19 Oksywie październik 2014_20 Oksywie październik 2014_21 Oksywie październik 2014_22 Oksywie październik 2014_23 Oksywie październik 2014_24 Oksywie październik 2014_25 Oksywie październik 2014_26 Oksywie październik 2014_27 Oksywie październik 2014_28 Oksywie październik 2014_29 Oksywie październik 2014_30 Oksywie październik 2014_31 Oksywie październik 2014_32 Oksywie październik 2014_33 Oksywie październik 2014_34 Oksywie październik 2014_35 Oksywie październik 2014_36 Oksywie październik 2014_37 Oksywie październik 2014_38 Oksywie październik 2014_39 Oksywie październik 2014_40
listopad 2014 r.
Oksywie listopad 2014_1 Oksywie listopad 2014_2 Oksywie listopad 2014_3 Oksywie listopad 2014_4 Oksywie listopad 2014_5 Oksywie listopad 2014_6 Oksywie listopad 2014_7 Oksywie listopad 2014_8 Oksywie listopad 2014_9 Oksywie listopad 2014_10 Oksywie listopad 2014_11 Oksywie listopad 2014_12 Oksywie listopad 2014_13 Oksywie listopad 2014_14 Oksywie listopad 2014_15 Oksywie listopad 2014_16 Oksywie listopad 2014_17 Oksywie listopad 2014_18 Oksywie listopad 2014_19 Oksywie listopad 2014_20 Oksywie listopad 2014_21 Oksywie listopad 2014_22 Oksywie listopad 2014_23 Oksywie listopad 2014_24
grudzień 2014 r.
Oksywie grudzień 2014_1 Oksywie grudzień 2014_2 Oksywie grudzień 2014_3 Oksywie grudzień 2014_4 Oksywie grudzień 2014_5 Oksywie grudzień 2014_6 Oksywie grudzień 2014_7 Oksywie grudzień 2014_8 Oksywie grudzień 2014_9 Oksywie grudzień 2014_10 Oksywie grudzień 2014_11 Oksywie grudzień 2014_12 Oksywie grudzień 2014_13 Oksywie grudzień 2014_14 Oksywie grudzień 2014_15 Oksywie grudzień 2014_16
styczeń 2015 r.
Oksywie styczeń 2015_1 Oksywie styczeń 2015_2 Oksywie styczeń 2015_3 Oksywie styczeń 2015_4 Oksywie styczeń 2015_5 Oksywie styczeń 2015_6 Oksywie styczeń 2015_7 Oksywie styczeń 2015_8 Oksywie styczeń 2015_9 Oksywie styczeń 2015_10 Oksywie styczeń 2015_11 Oksywie styczeń 2015_12 Oksywie styczeń 2015_13 Oksywie styczeń 2015_14 Oksywie styczeń 2015_15 Oksywie styczeń 2015_16 Oksywie styczeń 2015_17 Oksywie styczeń 2015_18 Oksywie styczeń 2015_19 Oksywie styczeń 2015_20
luty 2015 r.
Oksywie luty 2015_1 Oksywie luty 2015_2 Oksywie luty 2015_3 Oksywie luty 2015_4 Oksywie luty 2015_5 Oksywie luty 2015_6 Oksywie luty 2015_7 Oksywie luty 2015_8 Oksywie luty 2015_9 Oksywie luty 2015_10 Oksywie luty 2015_11 Oksywie luty 2015_12 Oksywie luty 2015_13 Oksywie luty 2015_14 Oksywie luty 2015_15 Oksywie luty 2015_16 Oksywie luty 2015_17 Oksywie luty 2015_18 Oksywie luty 2015_19 Oksywie luty 2015_20 Oksywie luty 2015_21 Oksywie luty 2015_22 Oksywie luty 2015_23 Oksywie luty 2015_24 Oksywie luty 2015_25 Oksywie luty 2015_26 Oksywie luty 2015_27 Oksywie luty 2015_28
marzec 2015 r.
Oksywie marzec 2015_1 Oksywie marzec 2015_2 Oksywie marzec 2015_3 Oksywie marzec 2015_4 Oksywie marzec 2015_5 Oksywie marzec 2015_6 Oksywie marzec 2015_7 Oksywie marzec 2015_8 Oksywie marzec 2015_9 Oksywie marzec 2015_10 Oksywie marzec 2015_11 Oksywie marzec 2015_12 Oksywie marzec 2015_13 Oksywie marzec 2015_14 Oksywie marzec 2015_15 Oksywie marzec 2015_16 Oksywie marzec 2015_17 Oksywie marzec 2015_18 Oksywie marzec 2015_19 Oksywie marzec 2015_20
kwiecień 2015 r.
Oksywie kwiecień 2015_1 Oksywie kwiecień 2015_2 Oksywie kwiecień 2015_3 Oksywie kwiecień 2015_4 Oksywie kwiecień 2015_5 Oksywie kwiecień 2015_10 Oksywie kwiecień 2015_11 Oksywie kwiecień 2015_12 Oksywie kwiecień 2015_13 Oksywie kwiecień 2015_14 Oksywie kwiecień 2015_15 Oksywie kwiecień 2015_16 Oksywie kwiecień 2015_17 Oksywie kwiecień 2015_18 Oksywie kwiecień 2015_19 Oksywie kwiecień 2015_20 Oksywie kwiecień 2015_21 Oksywie kwiecień 2015_22 Oksywie kwiecień 2015_23 Oksywie kwiecień 2015_24
maj 2015 r.
 Oksywie maj 2015_1 Oksywie maj 2015_2 Oksywie maj 2015_3 Oksywie maj 2015_4 Oksywie maj 2015_5 Oksywie maj 2015_6 Oksywie maj 2015_7 Oksywie maj 2015_8 Oksywie maj 2015_9 Oksywie maj 2015_10 Oksywie maj 2015_11 Oksywie maj 2015_12 Oksywie maj 2015_13 Oksywie maj 2015_14 Oksywie maj 2015_15 Oksywie maj 2015_16 Oksywie maj 2015_17 Oksywie maj 2015_18 Oksywie maj 2015_19 Oksywie maj 2015_20 Oksywie maj 2015_21 Oksywie maj 2015_22 Oksywie maj 2015_23 Oksywie maj 2015_24 Oksywie maj 2015_25 Oksywie maj 2015_26 Oksywie maj 2015_27 Oksywie maj 2015_28 Oksywie maj 2015_29 Oksywie maj 2015_30 Oksywie maj 2015_31 Oksywie maj 2015_32
czerwiec 2015 r.
Oksywie czerwiec 2015_1 Oksywie czerwiec 2015_2 Oksywie czerwiec 2015_3 Oksywie czerwiec 2015_4 Oksywie czerwiec 2015_5 Oksywie czerwiec 2015_6 Oksywie czerwiec 2015_7 Oksywie czerwiec 2015_8 Oksywie czerwiec 2015_9 Oksywie czerwiec 2015_11 Oksywie czerwiec 2015_12 Oksywie czerwiec 2015_13
lipiec 2015 r.
Oksywie lipiec 2015_1 Oksywie lipiec 2015_2 Oksywie lipiec 2015_3 Oksywie lipiec 2015_4 Oksywie lipiec 2015_5 Oksywie lipiec 2015_6 Oksywie lipiec 2015_7 Oksywie lipiec 2015_8 Oksywie lipiec 2015_9 Oksywie lipiec 2015_10 Oksywie lipiec 2015_11 Oksywie lipiec 2015_12 Oksywie lipiec 2015_13 Oksywie lipiec 2015_14 Oksywie lipiec 2015_15 Oksywie lipiec 2015_16 Oksywie lipiec 2015_17 Oksywie lipiec 2015_18 Oksywie lipiec 2015_19 Oksywie lipiec 2015_20 Oksywie lipiec 2015_21 Oksywie lipiec 2015_22 Oksywie lipiec 2015_23 Oksywie lipiec 2015_24
sierpień 2015 r.
Oksywie sierpień 2015_1
Oksywie sierpień 2015_2 Oksywie sierpień 2015_3 Oksywie sierpień 2015_4 Oksywie sierpień 2015_5 Oksywie sierpień 2015_6 Oksywie sierpień 2015_7 Oksywie sierpień 2015_8 Oksywie sierpień 2015_9 Oksywie sierpień 2015_10 Oksywie sierpień 2015_11 Oksywie sierpień 2015_12 Oksywie sierpień 2015_13 Oksywie sierpień 2015_14 Oksywie sierpień 2015_15 Oksywie sierpień 2015_16 Oksywie sierpień 2015_17 Oksywie sierpień 2015_18 Oksywie sierpień 2015_19 Oksywie sierpień 2015_20 Oksywie sierpień 2015_21 Oksywie sierpień 2015_22 Oksywie sierpień 2015_23 Oksywie sierpień 2015_24 Oksywie sierpień 2015_25 Oksywie sierpień 2015_26 Oksywie sierpień 2015_27 Oksywie sierpień 2015_28
wrzesień 2015 r.
Oksywie wrzesień 2015_1 Oksywie wrzesień 2015_2 Oksywie wrzesień 2015_3 Oksywie wrzesień 2015_4 Oksywie wrzesień 2015_5 Oksywie wrzesień 2015_6 Oksywie wrzesień 2015_7 Oksywie wrzesień 2015_8 Oksywie wrzesień 2015_9 Oksywie wrzesień 2015_10 Oksywie wrzesień 2015_11 Oksywie wrzesień 2015_12 Oksywie wrzesień 2015_13 Oksywie wrzesień 2015_14 Oksywie wrzesień 2015_15 Oksywie wrzesień 2015_16 Oksywie wrzesień 2015_17 Oksywie wrzesień 2015_18 Oksywie wrzesień 2015_19 Oksywie wrzesień 2015_20 Oksywie wrzesień 2015_21 Oksywie wrzesień 2015_22 Oksywie wrzesień 2015_23 Oksywie wrzesień 2015_24 Oksywie wrzesień 2015_25 Oksywie wrzesień 2015_26 Oksywie wrzesień 2015_27 Oksywie wrzesień 2015_28
październik 2015 r.

Oksywie październik 2015_1 Oksywie październik 2015_2 Oksywie październik 2015_3 Oksywie październik 2015_4 Oksywie październik 2015_5 Oksywie październik 2015_6 Oksywie październik 2015_7 Oksywie październik 2015_8 Oksywie październik 2015_9 Oksywie październik 2015_10 Oksywie październik 2015_11 Oksywie październik 2015_12 Oksywie październik 2015_13 Oksywie październik 2015_14 Oksywie październik 2015_15 Oksywie październik 2015_16 Oksywie październik 2015_17 Oksywie październik 2015_18 Oksywie październik 2015_19 Oksywie październik 2015_20 Oksywie październik 2015_21 Oksywie październik 2015_22 Oksywie październik 2015_23 Oksywie październik 2015_24 Oksywie październik 2015_25 Oksywie październik 2015_26 Oksywie październik 2015_27 Oksywie październik 2015_28 listopad 2015 r. – zakończono realizację robót budowlanych
Oksywie listopad 2015_1 Oksywie listopad 2015_2 Oksywie listopad 2015_3 Oksywie listopad 2015_4 Oksywie listopad 2015_5 Oksywie listopad 2015_6 Oksywie listopad 2015_7 Oksywie listopad 2015_8 Oksywie listopad 2015_9 Oksywie listopad 2015_10 Oksywie listopad 2015_11 Oksywie listopad 2015_12 Oksywie listopad 2015_13 Oksywie listopad 2015_14 Oksywie listopad 2015_15 Oksywie listopad 2015_16 Oksywie listopad 2015_17 Oksywie listopad 2015_18 Oksywie listopad 2015_19 Oksywie listopad 2015_20 Oksywie listopad 2015_21 Oksywie listopad 2015_22 Oksywie listopad 2015_23 Oksywie listopad 2015_24 Oksywie listopad 2015_25 Oksywie listopad 2015_26 Oksywie listopad 2015_27 Oksywie listopad 2015_28

WESTERPLATTE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

czerwiec 2015 r. (przed rzeczywistym rozpoczęciem robót budowlanych)
FE_POIiS_ZBMB_WEST.zag_czerwiec2015_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST.zag_czerwiec2015_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST.zag_czerwiec2015_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST.zag_czerwiec2015_4
Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu lipcu 2015  r.
lipiec 2015 r.
Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_1 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_2 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_3 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_4 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_5 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_6 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_7 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_8 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_9 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_10 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_11 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015_12
sierpień 2015 r.
Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015_1 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015_2 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015_3 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015_4 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015_5 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015_6 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015_7 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015_8
wrzesień 2015 r. – zakończono realizację robót budowlanych
Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_1 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_2 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_3 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_4 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_5 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_6 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_7 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_8 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_9 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_11 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_12 FE_POIiS_ZBMB_WEST.zag_wrzesien2015_011 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_14 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_15 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_16 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_17 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015_18

październik 2015 r.
Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015_1 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015_2 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015_3 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015_4 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015_5 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015_6 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015_7 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015_8

5. Kontakt
Urząd Morski w Gdyni

81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – MAO (ang. – Measure Authorising Officer)
Roman Kołodziejski  – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
e-mail: roman.kolodziejski@umgdy.gov.pl
tel. (58) 355-34-10 pok. 101

Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
Anna Stelmaszyk – Świerczyńska  – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
tel. (58) 355-33-01|

Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
Jacek Adamski – Naczelnik
e-mail: jacek.adamski@umgdy.gov.pl
tel. (58) 355-35-88  pok. 4

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007 – 2013: www.pois.gov.pl