Nazwa procedury:
Przeprowadzenie inspekcji statku rybackiego w celu wydania Rybackiego Certyfikatu Pracy
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie Rybackiego Certyfikatu Pracy
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z art. 48 Ustawy o pracy na statkach rybackich (Dz. U. z 2019 r., poz. 2197) opłata za przeprowadzenie inspekcji i wydanie certyfikatu dla statków rybackich o długości:
1. co najmniej 24 m - wynosi 2500 PLN
2. poniżej 24 m - wynosi 1500 PLN
Opłata skarbowa:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
Zgodnie z art. 35 kpa
Jednostka odpowiedzialna:
Inspektorat Państwa Bandery (FSC)
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze - tel. 58 355 33 11
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zgodnie z art. 27 kpa.
Podstawa prawna:
1. Konwencja nr 188 dotycząca pracy w sektorze rybołówstwa, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.
2. Ustawa o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 2175 ze zmianami)
3. Ustawa o pracy na statkach rybackich (Dz. U. z 2019 r., poz. 2197)
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie trybu przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia rybaków na statku rybackim (Dz. U. z 2020 r., poz. 20)
Inne informacje:
Brak