Zakup licencji oprogramowania oraz pakietów biurowych
Data publikacji: 2020-11-30
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-14

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuję,
iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Jakub Hryciuk ONEX GROUP, al. N. M. P. 34, 42-200 Częstochowa