Dostawa ciągników rolniczych
Data publikacji: 2020-11-25
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-10

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
ROLTOP Sp z o. o.
Cedry Małe ul. Wiślana 4
83-020 Cedry Wielkie
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena [C] - 60%; Dostępność serwisu [DS] – 40%. Oferta wybranego Wykonawcy (ROLTOP Sp z o. o.) jako jedyna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania, jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w świetle wskazanych powyżej kryteriów, łącznie najwyższą, (maksymalną) liczbę punktów.