Wszczęcie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

W trakcie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 stwierdzono możliwość wpływu zapisów projektu planu na obszary wód morskich Szwecji, Danii oraz Niemiec. W związku z tym w dniu 12 lutego 2020 r. przekazano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Prognozę oddziaływania na środowisko wraz z projektem planu łącznie z wymaganymi przepisami tłumaczeniami.

Dyrektor GDOŚ w dniu 21 lutego 2020 r. powiadomił o tym fakcie następujące instytucje:

  • Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego
  • Szwedzką Agencję Ochrony Środowiska
  • Ministerstwo Ochrony Środowiska Danii

Ponadto informacja o dostępnych dokumentach została przesłana do pozostałych krajów sąsiadujących z obszarem projektu planu, tj. do Litwy,  Łotwy i Estonii.

 

Logo POWER