Sukcesywne dostawy paliwa lotniczego JET A-1 (kod CN 2710 19 21) dla statku powietrznego Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2020-10-16
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-25

1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuję,
iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk