Zarządzenie Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 4114, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3997 )