Wykonanie prac projektowych związanych z remontem/przebudową falochronu północnego w Porcie Północnym w Gdańsku oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer umowy: TI.1BO.3800/78/145/43/14
Data obowiązywania: 2014-11-28
Wykonawca: Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT Sp. z o.o. , ul. Słupska 72, 80-392 Gdańsk
Wartość umowy: 304671 zł