Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do podziału gruntów leśnych we władaniu Urzędu Morskiego w Gdyni.

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanu prawnego gruntów leśnych we władaniu Urzędu Morskiego w Gdyni. W ramach umowy należy dokonać podziału działek leśnych znajdujących się w granicach nadbrzeżnego pasa technicznego. Wydzielenie działek będzie realizowane w związku z „Planem Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026” zatwierdzonym przez Ministra Środowiska decyzją nr DL-I.611.25.2017 z dnia 23.06.2017 r. Celem podziału jest doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym i faktycznym na gruncie w odniesieniu do obszarów zalesionych wykazanych w Planie Urządzenia Lasu. Dokumentacja Planu Urządzenia Lasu jest dostępna do pobrania na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni (http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=20192). Szczegółowy zakres prac geodezyjny jest przedstawiony na opracowaniu kartograficznym stanowiącym załącznik nr 1.
Data publikacji: 2020-09-29
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-21

W wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy”all-geo” Barbara Żak, ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg z wynikiem 73,42 punktów, w tym:
- cena: 53,42 pkt. (42 000,00 zł brutto),
- doświadczenie i potencjał techniczny : 20 pkt. (3 usługi geodezyjne na rzecz Administracji Morskiej)