Wycena nieruchomości znajdujących się we władaniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu wyceny nieruchomości we władaniu Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ksiąg majątkowych urzędu. Zakres zamówienia został określony na mapie stanowiącej załącznik do zaproszenia do składania ofert.
Data publikacji: 2020-09-29
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-15

W wyniku przeprowadzonego postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Doradztwo Inwestycyjne Barbara Majewska, ul. Zeusa 55, 80-299 Gdańsk z wynikiem 100,00 punktów, w tym:
- cena: 80,00 pkt. (25 300,00 zł brutto),
- doświadczenie i potencjał techniczny : 20 pkt. (3 usługi rzeczoznawcze)

Wyjaśnienia i komentarze:
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 30.09.2020 r.

1.Czy Zamawiający posiada wykaz księgowy składników podlegających wycenie?
Zamawiający nie posiada, lub posiada niekompletne wykazy księgowe składników podlegających wycenie.

2. Czy wycenie podlegać będzie sam grunt, czy również składniki majątku znajdujące się na gruncie? W jaki sposób należy wskazać wartość dla każdego składnika?
Grunt oraz składniki majątku znajdujące się na gruncie będą podlegać wycenie zgodnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert:
1. Baza Transportu i Zaopatrzenia (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
2. Grunty przeznaczone pod rozbudowę urzędu (nieruchomość gruntowa) - sam grunt
3. Kapitanat Portu Gdańsk (część nieruchomości zabudowanej - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
4. Latarnia Rozewie (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
5. Oddział Techniczny w Elblągu (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
6. OOW Jantar - Grunt wyodrębniony pod budynek (nieruchomość gruntowa) - sam grunt
7. OOW Jantar - Placówka (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
8. OOW Stilo - Budynek mieszkalny (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
9. OOW Sztutowo - Budynek mieszkalny (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
10. OOW Sztutowo - Placówka (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
11. Wydział Pomiarów Morskich (nieruchomość gruntowa) - sam grunt
Wartość dla każdego składnika należy wskazać w sposób umożliwiający aktualizację ksiąg majątkowych urzędu w zakresie wartości nieruchomości..

3. Zamawiający w kryterium wyboru oferty wskazał, aby Wykonawca wykazał się usługami geodezyjnymi. W związku z tym, czy Wykonawca ma dokonać inwentaryzacji geodezyjnej?
Zamawiający błędnie wskazał kryterium wyboru oferty w zakresie doświadczenia i potencjału technicznego. Fraza "należyte wykonanie zamówień na usługi geodezyjne realizowane na rzecz Administracji Morskiej" należy zastąpić frazą "należyte wykonanie zamówień na usługi rzeczoznawcze"

4. Wykonawca dostarczyć ma Zamawiającemu dokumentację niezbędną do aktualizacji ksiąg majątkowych urzędu. O jaką dokumentację dokładnie chodzi?
Chodzi o dokumentację, która będzie podstawą do aktualizacji ksiąg majątkowych urzędu w zakresie wartości nieruchomości.

5. Czy Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą nieruchomości wskazanych do wyceny?
Zamawiający posiada dokumentację potwierdzającą tytuł prawny do nieruchomości.

6. W jakim celu ma zostać sporządzona wycena?
Wycena ma zostać sporządzona w celu aktualizacji ksiąg majątkowych urzędu w zakresie wartości nieruchomości..

7. Ze względu na wiele pytań do przedmiotowego zapytania rekomenduję wydłużenie terminu złożenia ofert do dnia 09.10.2020 r.
Ze względu na zmiany w kryterium wyboru oferty termin złożenia ofert zostaje przesunięty do dnia 09.10.2020 r. godz. 10:00.