Udostępnienie i obsługa systemu monitoringu pojazdów. Termin składania ofert do dnia 09.10.2020r. do godz. 15:00 ( termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 13.10.2020 r. do godz. 15.00) .
Data publikacji: 2020-09-29
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Zgodnie z pkt. 10 e) zaproszenia do składania ofert - postępowanie unieważniono.
Dziękujemy z złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
1. Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w opisie przedmiotu zamówienia tj. punkt 1.1 otrzymał brzmienie:
"1.1. wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS rejestrujący przebieg tras – nie rzadziej niż co 1000 m i 30 sekund oraz co 30º w przypadku zmiany azymutu oraz lokalizację z dokładnością do 10 metrów".
Załączono zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający zaktualizował wykaz pojazdów poprzez:
- przyporządkowanie sondy paliwa z pojazdu nr 13 na pojazd z pozycji nr 12,
- wyraźne zaznaczenie pojazdów przeznaczonych do montażu dodatkowych sond paliwa,
- dodanie lokalizacji, w których należy dokonać montażu lokalizatorów GPS i reszty osprzętu - dla każdego z pojazdów.
Załączono zaktualizowany wykaz pojazdów.

3. Dnia 06.10.2020r. złożono wniosek o wyjaśnienie treści załącznika nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dnia 06.10.2020r. załączył wyjaśnienia oraz zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia.

4. Dnia 06.10.2020r. złożono kolejny wniosek - o wyjaśnienie warunków zamówienia oraz treści załącznika nr 4 Projekt umowy.
Zamawiający dnia 07.10.2020r. załączył wyjaśnienia oraz zaktualizowany projekt umowy.
Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 13.10.2020 r. do godz. 15.00.

5. Dnia 07.10.2020r. złożono kolejny wniosek - o wyjaśnienie treści załącznika nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dnia 08.10.2020r. załączył wyjaśnienia.
Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 13.10.2020 r. do godz. 15.00.

6. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 5 Zamawiający zaktualizował punkt 2.9.1.2 opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymał brzmienie:
"2.9.1.2. Moduł mapowy działający tak, by dostęp do innego podkładu mapowego odbywał się w obrębie wdrażanego systemu lub ewentualnie w zewnętrznej aplikacji (pod warunkiem, że nie wymaga to od użytkownika ponownego logowania się do innych systemów czy aplikacji).".
Załączono zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia.