Roboty podczyszczeniowe na torach wodnych zapewniających dostęp do portu Elbląg w ilości szacunkowej 60 020,28 m3 w roku 2020
Data publikacji: 2020-09-17
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-22

Przedmiotowe postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:
Marine Sailor s.c.
Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha, Mariusz Jabłoński
ul. Obrońców Westerplatte 10A
84-360 Łeba
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: „Cena (C) - 60%”; Skrócenie terminu zakończenia robót (ST) – 20 %”; „Tolerancja bagrownicza pionowa – 20%”. Oferta spółki cywilnej MARINE-SAILOR jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów, łącznie najwyższą liczbę punktów.