Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku – Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla woj. Pomorskiego – od 01.04.2020 r.

https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku

 

Projekt pn. „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”  jest w części realizowany przez Urząd Morski w Gdyni zgodnie z właściwością terytorialną, tj. w zakresie etapu „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla woj. Pomorskiego – od 01.04.2020 r.”

numer POWR.02.19.00-00-PM03/17

Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

W dniu 30 stycznia 2018 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowaniu przez Urząd Morski w Słupsku z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER).

W dniu 02.09.2020r. zawarty został Aneks nr POWR.02.19.00-00-PM03/17-01 dotyczący podziału projektu zgodnie z właściwością terytorialną pomiędzy Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni oraz w Szczecinie. 

Celem projektu jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego  wraz z prognozami dla wód wewnętrznych portów:  w Ustce, w Łebie oraz w Rowach.

Plany przyczynią się do wprowadzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju na tych obszarach.

W wyniku realizacji całości projektu (zakres realizowany przez Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni i w Szczecinie) zostaną osiągnięte wskaźniki:

– rezultatu odsetek powierzchni polskich obszarów morskich objętych planami zagospodarowania przestrzennego dzięki wsparciu EFS – 0,08 %;

– produktu liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym planów szczegółowych – 6 szt.

Planowany okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do: 31 maja 2021 r.

Planowane wydatki kwalifikowane całości projektu   732 003,75 zł

Planowane dofinansowanie dla całego projektu 732 003,75 zł

Planowany wkład UE      616 932,76 zł

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przejął realizację oraz zobowiązania wynikające z kontynuacji umów zawartych na realizację przedmiotowego projektu w zgodnie z właściwością terytorialną. W ramach przejętego zakresu projektu pozostała do wydatkowania  kwota kosztów kwalifikowanych/ dofinansowania w wysokości 124 230,00 zł, z czego 104 701,04 zł. stanowić będzie wkład UE.

Obszar objęty Projektem planu – Port Morski Ustka

Obszar objęty Projektem planu – Port Morski Łeba

Obszar objęty Projektem planu – Port morski Rowy