Wykonanie toru wodnego na Martwej Wiśle na odcinku od mostu kolejowego do Polskiego Haka w ramach projektu "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA"
Data publikacji: 2020-09-08
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-09

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą” Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota brutto, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi 6.354.297,71 zł, natomiast cena tej oferty to 10.531.344,28 zł. Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówienia z dnia 08.09.2020 r..pdf ( 140,87 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.09.2020r..pdf ( 1,61 MB )pdf icon
 3. Zalaczniki do SIWZ nr 1,2,3,4,5,6,7,8,13 (wypełnia Wykonawca).docx ( 45,64 KB )docx icon
 4. Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf ( 160,95 KB )pdf icon
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar.xlsx ( 17,4 KB )xlsx icon
 6. Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy.pdf ( 504,72 KB )pdf icon
 7. Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - część I.zip ( 16,73 MB )zip icon
 8. Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - część II.zip ( 18,06 MB )zip icon
 9. Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - część III.zip ( 41 MB )zip icon
 10. Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - część IV.zip ( 30,39 MB )zip icon
 11. Załączniki nr 11 do SIWZ - Dodatkowe dokumenty.pdf ( 4,45 MB )pdf icon
 12. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.09.2020r..pdf ( 130,7 KB )pdf icon
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.09.2020r..pdf ( 59,4 KB )pdf icon
 14. Przedłużenie terminu składania ofert/Zmiana SIWZ z dnia 22.09.2020r..pdf ( 113,62 KB )pdf icon
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.09.2020r..pdf ( 59,4 KB )pdf icon
 16. Przedłużenie terminu składania ofert/Zmiana SIWZ z dnia 28.09.2020r..pdf ( 113,19 KB )pdf icon
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.10.2020r..pdf ( 59,35 KB )pdf icon
 18. Przedłużenie terminu składania ofert/Zmiana SIWZ z dnia 01.10.2020r..pdf ( 112,56 KB )pdf icon
 19. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 01.10.2020r..pdf ( 1,64 MB )pdf icon
 20. Załącznik nr 1 - Opis przedmiou zamówienia.pdf ( 161,09 KB )pdf icon
 21. Zalacznik nr 2 - Przedmiar.xlsx ( 17,41 KB )xlsx icon
 22. Załącznik nr 3 - Batymetria.zip ( 451,71 KB )zip icon
 23. Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.10.2020r..pdf ( 63,58 KB )pdf icon
 24. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 09.10.2020r..pdf ( 73,32 KB )pdf icon