Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ustalenia linii brzegu morskiego

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do ustalenia linii brzegu morskiego z zgodnie z ustawą Prawo Wodne w drodze decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla następujących lokalizacji:
- Port Ustka – brzegi otwartego morza,
- Port Łeba – brzegi otwartego morza,
- Rzeka Elbląg – ujście Kanału Jagiellońskiego
- Gdynia Oksywie – opaska brzegowa.
Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji o ustaleniu linii brzegu, w szczególności mapy z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami morskimi od gruntów przyległych. Zakres przedmiotu zamówienia został określony na mapie stanowiącej załącznik do zaproszenia do składania ofert.

Data publikacji: 2020-08-27
Data publikacji wyników postępowania: 2020-09-10

W wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy”all-geo” Barbara Żak, ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg z wynikiem 97,99 punktów, w tym:
- cena: 77,99 pkt. (82 000,00 zł brutto),
- doświadczenie i potencjał techniczny : 20 pkt. (3 usługi geodezyjne na rzecz Administracji Morskiej)