Sporządzenie projektu koncepcyjnego oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na wznoszenie
na obszarze morskich wód wewnętrznych dla zadania pod nazwą „Wykonanie progów podwodnych w Gdyni Orłowie”
Data publikacji: 2020-08-11
Status postępowania: Badanie i ocena ofert