Sporządzenie projektu koncepcyjnego oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na wznoszenie
na obszarze morskich wód wewnętrznych dla zadania pod nazwą „Wykonanie progów podwodnych w Gdyni Orłowie”
Data publikacji: 2020-08-11
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-23

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą” Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.