Przebudowa umocnienia brzegu w Jastrzębiej Górze km 134,4 do 134,5
Data publikacji: 2020-08-07
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-06

Wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:
WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. J.
Parszczyce dz. Nr 9/21
84-110 Krokowa
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: „Cena (C)” – 60%; „Doświadczenie kierownika budowy (KB)” – 20%; „Doświadczenie osoby pełniącej nadzór nad robotami geotechnicznymi (NRG)” – 20 %. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż w procesie badania i oceny ofert uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów, łącznie najwyższą, (maksymalną) liczbę punktów.

Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf ( 157,75 KB )pdf icon
 2. SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf ( 823,13 KB )pdf icon
 3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Ofertowy.doc ( 85 KB )doc icon
 4. ZAŁĄCZNIK NR 1.1 - Kosztorys Ofertowy .xlsx ( 15,69 KB )xlsx icon
 5. Załącznik nr 1.1 - Kosztorys Ofertowy - PDF.pdf ( 226,51 KB )pdf icon
 6. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc ( 66,5 KB )doc icon
 7. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wzór Umowy.pdf ( 515,61 KB )pdf icon
 8. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf ( 231,55 KB )pdf icon
 9. ZAŁĄCZNIK NR 4.1 - Projekt Budowlany.7z ( 9,94 MB )7zip icon
 10. ZAŁĄCZNIK NR 4.2 - Projekt Wykonawczy.zip ( 7,16 MB )zip icon
 11. ZAŁĄCZNIK NR 4.3 - ST- Specyfikacja Techniczna.zip ( 6,18 MB )zip icon
 12. ZAŁĄCZNIK NR 4.4 - Decyzja MGMiZS z dn. 16.10.2019 r..pdf ( 1,95 MB )pdf icon
 13. ZAŁĄCZNIK NR 4.5 - Decyzja RDOŚ z dn. 03.02.2020 r..pdf ( 1,95 MB )pdf icon
 14. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf ( 56,78 KB )pdf icon
 15. ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT..pdf ( 79,63 KB )pdf icon
 16. Komunikat w sprawie otwarcia ofert on-line.pdf ( 70,07 KB )pdf icon
 17. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf ( 61,59 KB )pdf icon
 18. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ. ZMIANA SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT..pdf ( 598,9 KB )pdf icon
 19. ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1.1 - Kosztorys Ofertowy .xlsx ( 15,21 KB )xlsx icon
 20. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ. DOPRECYZOWANIE I USZCZEGÓŁOWIENIE TREŚCI SIWZ.pdf ( 88,28 KB )pdf icon
 21. ZAŁĄCZNIK NR 4.6 - Dokumentacja Geotechniczna.pdf ( 2,74 MB )pdf icon
 22. ZAŁĄCZNIK NR 4.7 - Dokumentacja Geotechniczna Rys. 4.pdf ( 3,79 MB )pdf icon
 23. ZAŁĄCZNIK NR 4.8 -Metryki.pdf ( 6,26 MB )pdf icon
 24. ZAŁĄCZNIK NR 4.9 - Profil Gruntu.pdf ( 158,88 KB )pdf icon
 25. Informacja z otwarcia ofert 16.09.2020 r..pdf ( 73,31 KB )pdf icon
 26. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf ( 91,29 KB )pdf icon