Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”
Data publikacji: 2020-07-31
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-01

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Sweco Consulting Sp. z o.o.
60-829 Poznań, ul. Franklina Roosvelta 22

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena ofertowa – 60%, Doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta – 20% oraz Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży hydrotechnicznej 20%. Przedmiotową ofertę złożono jako najkorzystniejszą, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.