Dostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2020-07-29
Data publikacji wyników postępowania: 2020-08-12

1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuję,
iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

IT GRAMS s.c., ul. Budowlanych 46 C, 80-298 Gdańsk