Monitorowanie i zbieranie danych o stanie środowiska znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji polegającej na budowie falochronu (zachodniego) osłaniającego basen rybacki w porcie w Pucku.
Data publikacji: 2020-07-20
Data publikacji wyników postępowania: 2020-08-04

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Ocean Sense Maciej Fojcik z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 15, na kwotę 28 536,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2020 r. do godz. 13:30 w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na monitorowanie i zbieranie danych o stanie środowiska znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji polegającej na budowie falochronu (zachodniego) osłaniającego basen rybacki w porcie w Pucku – nie otwierać przed dniem 31.07.2020 r. godz. 13:30”.