Sztuczne zasilanie brzegu w rejonie miejscowości Kadyny ok km 30,50 – 32,85
Data publikacji: 2020-07-14
Data publikacji wyników postępowania: 2020-08-20

Wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:
Marine Sailor s.c.
Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha, Mariusz Jabłoński
ul. Obrońców Westerplatte 10A
84-360 Łeba

Uzasadnienie:
Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza, gdyż – będąc jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu ofertą - uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: „Cena” – 60%, „Termin realizacji robót budowlanych” – 40%. Oferta Marine Sailor s.c. z/s w Łebie, uzyskała w łącznej punktacji w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt.