Wykonanie toru wodnego na Martwej Wiśle na odcinku od mostu kolejowego do Polskiego Haka w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap IIIA”.
Data publikacji: 2020-07-07
Data publikacji wyników postępowania: 2020-08-24

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą” Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).