Wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego
Data publikacji: 2020-06-25
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-10

Wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:
GISPRO Sp. z o.o.
Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: „Cena (C)” – 60%; „Zakres i głębokość skanowania LIDAR (G)” – 30%; „pomiar synchroniczny (S)” – 10 %. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż w procesie badania i oceny ofert uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów, łącznie najwyższą, (maksymalną) liczbę punktów.

Wyjaśnienia i komentarze:
Dokumentacja przetargowa jest do pobrania pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/pn/umgdy/demand/notice/public/15421/details