Nazwa procedury:
Zaświadczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o położeniu nieruchomości
Wymagane dokumenty:
Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia musi zawierać informację o położeniu nieruchomości – numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna lub adres nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Opłaty administracyjne:
Brak.
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł, za wydanie zaświadczenia pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 późn. zm.)

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
a) w kasie Urzędu Miasta Gdyni
b) na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,76/oplata-skarbowa,485899)
c) w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
Termin i sposób załatwiania:
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od wpływu wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego
Miejsce złożenia dokumentów:
1. Kancelaria Ogólna Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
2. Za pośrednictwem platformy ePUAP
3. e-mail: zg@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zm.)
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Inne informacje:
W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpis wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł