Nazwa procedury:
Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych
Wymagane dokumenty:
Wniosek dotyczący ustalenia linii brzegu może złożyć podmiot legitymujący się interesem prawnym lub faktycznym. W celu spełnienia wymogów określonych w art. 220 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) wniosek ten musi zawierać:
1. opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy ze wskazaniem jego siedziby i adresu
2. przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu
3. dokumenty (np. wypisy z ewidencji gruntów i budynków) pozwalające na ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu.
4. sposób zagospodarowania gruntów przyległych do projektowanej linii brzegu
5. mapę z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, z wykazaniem w szczególności projektowanej linii brzegu oraz elementów istotnych dla przyjętego sposobu ustalenia tej linii. Projekt opracowuje się go na zaktualizowanej kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo 1:5000. Mapę należy zatytułować „Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych”. Mapę należy dostarczyć w postaci wydruku dwóch egzemplarzy dla organu prowadzącego postępowanie oraz dla każdej ze stron postępowania.
6. wykaz współrzędnych punktów załamania projektowanej linii brzegu w aktualnie obwiązującym układzie odniesienia (np. PL-2000). Wykaz może być sporządzony w formie tabeli stanowiącej oddzielny dokument.

Ostateczna decyzja o ustaleniu linii brzegu jest podstawą do wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków. Aby to było możliwe linię brzegu należy projektować w taki sposób, żeby jej początek i koniec znajdował się na granicy działki ewidencyjnej.

Projekt rozgraniczenia gruntów sporządza osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 lub 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne prace geodezyjne lub prace kartograficzne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia linii brzegu zgłasza się do odpowiednich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych powinna być uwierzytelniona przez właściwy organ prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz opatrzona klauzulą o której mowa w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
Opłaty administracyjne:
Brak.
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł, za wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 późn. zm.)

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
a) w kasie Urzędu Miasta Gdyni
b) na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,76/oplata-skarbowa,485899)
c) w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
Termin i sposób załatwiania:
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje decyzję o ustaleniu linii brzegu w ciągu miesiąca od wpływu wniosku spełniającego wymogi formalne.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego
Miejsce złożenia dokumentów:
1. Kancelaria Ogólna Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
2. Za pośrednictwem platformy ePUAP
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie należy złożyć za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
2. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Inne informacje:
W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpis wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł