Świadczenie usług eksperta - konsultacje i doradztwo merytoryczne podczas procedury oddziaływania transgranicznego
oraz przyjmowania dokumentacji w formie Rozporządzenia
Data publikacji: 2020-06-03
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-02

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81/87
81-225 Gdynia
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Gwarancja jakości (G) – 20 %; Doświadczenie Planisty (DP) – 20 %. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.