"Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki Hydrograf-7"
Data publikacji: 2020-05-22
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-18

1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuję,
iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.U.H. RUROSERW, inż. Ryszard Szmit, Ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk