Dostawa samochodów terenowych w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”
Data publikacji: 2020-05-14
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-08

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:
PHU K&K Wojtanowicz
ul. Kcyńska 21a
81-005 Gdynia
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena [C] - 60%; Zużycie energii [ZE]) – 20%, Emisja CO2 [ECO] - 20%. Oferta wybranego Wykonawcy (PHU K&K Wojtanowicz) jako jedyna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania, jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w świetle wskazanych powyżej kryteriów, łącznie najwyższą, (maksymalną) liczbę punktów.