Kontrola okresowa stanu technicznego budowli umocnienia brzegu będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni w latach 2020 – 2023
Data publikacji: 2020-05-04
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-15

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
Konsorcjum:
Lider – Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński
ul. Brzozowa 32
83-050 Lublewo Gdańskie
Partner – DIPRO BUDOWNICTWO Igor Heyducki
ul. A. Mickiewicza 3
84-100 Połczyno
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Ilość kontroli bezpiecznego użytkowania (Kn) – 40 %.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.