Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na sztucznym zasilaniu rzegu w Górkach Wschodnich ok km 58,4 – 59,0

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na sztucznym zasilaniu brzegu w Górkach Wschodnich ok km 58,4 – 59,0
Data publikacji: 2020-04-15
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-22

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
80-702 Gdańsk, ul. Przetoczna 66

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena ofertowa – 60%, Film promocyjny – 10% oraz Doświadczenie kierownika budowy – 30%. Przedmiotową ofertę złożono jako najkorzystniejszą, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.04.2020r..pdf ( 124,22 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.04.2020r..pdf ( 182,16 KB )pdf icon
 3. Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7 do SIWZ.docx ( 46,19 KB )docx icon
 4. Załącznik nr 8 do SIWZ.xls ( 29 KB )xls icon
 5. Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf ( 4,27 MB )pdf icon
 6. Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf ( 781,37 KB )pdf icon
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.04.2020r..pdf ( 76,12 KB )pdf icon
 8. Przesunięcie terminu składania ofert/Zmiana z SIWZ z dnia 30.04.2020r..pdf ( 67,09 KB )pdf icon
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.04.2020r..pdf ( 59,36 KB )pdf icon
 10. Przesunięcie terminu składania ofert/Zmiana z SIWZ z dnia 08.05.2020r..pdf ( 69,23 KB )pdf icon
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.05.2020r..pdf ( 59,3 KB )pdf icon
 12. Przesunięcie terminu składania ofert/Zmiana z SIWZ z dnia 12.05.2020r..pdf ( 68,76 KB )pdf icon
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.05.2020r..pdf ( 59,29 KB )pdf icon
 14. Przesunięcie terminu składania ofert/Zmiana z SIWZ z dnia 19.05.2020r..pdf ( 74,4 KB )pdf icon
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.05.2020r..pdf ( 59,37 KB )pdf icon
 16. Przesunięcie terminu składania ofert/Zmiana z SIWZ z dnia 27.05.2020r..pdf ( 70,3 KB )pdf icon
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.05.2020r..pdf ( 59,24 KB )pdf icon
 18. Przesunięcie terminu składania ofert/Zmiana z SIWZ z dnia 05.06.2020r..pdf ( 70,88 KB )pdf icon
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.06.2020r..pdf ( 59,25 KB )pdf icon
 20. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.06.2020r..pdf ( 329,09 KB )pdf icon
 21. Program funkcjonalno - użytkkowy - załącznik nr 9 do SIWZ.pdf ( 185,15 KB )pdf icon
 22. Komunikat w sprawie otwarcia ofert z dnia 16.06.2020r..pdf ( 75,87 KB )pdf icon
 23. Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.06.2020r..pdf ( 63,63 KB )pdf icon
 24. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszj oferty z dnia 22.07.2020r..pdf ( 77,81 KB )pdf icon