Zniesienie Urzędu Morskiego w Słupsku

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 91), z dniem 1 kwietnia 2020 r. został zniesiony Urząd Morski w Słupsku, a jego zadania na obszarze obejmującym morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas nadbrzeżny od linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41′56,70′′ długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, do wschodniej granicy państwa przejął Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wszystkie postępowania wszczęte przez Urząd Morski w Słupsku, dotyczące spraw znajdujących się obecnie w granicach właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (obszar w granicach województwa pomorskiego) prowadzi Urząd Morski w Gdyni. Wszyscy zainteresowani, zarówno osoby fizyczne, prawne i inne podmioty, które współpracowały z Urzędem Morskim w Słupsku, od 1 kwietnia 2020 r. powinny kontaktować się z Urzędem Morskim w Gdyni.

Wobec powyższego, prosimy o załatwianie spraw zgodnie z właściwością terytorialną, a zwłaszcza o prawidłowe kierowanie korespondencji i wniosków. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa siedziba Urzędu Morskiego w Słupsku przy ul. Niemcewicza 15 A stała się z dniem 1 kwietnia 2020 roku siedzibą Delegatury Urzędu Morskiego w Gdyni.

Z uwagi na stan epidemii i wprowadzeniu szeregu obostrzeń, informujemy, że załatwiania spraw w Urzędzie, które poza niezbędnymi, mogą być realizowane tylko w formie telefonicznej, poprzez platformę ePUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Nie jest możliwe osobiste składanie dokumentów do kancelarii Urzędu.