Dostawa samochodów terenowych w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego".
Data publikacji: 2020-03-30
Data publikacji wyników postępowania: 2020-05-05

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach części 1 zamówienia: - Dostawa 1 szt. samochodu terenowego o nadwoziu typu PICKUP i zabudową HARDTOP z homologacją ciężarową, podwójną kabiną, 5 - osobowego, dopuszczalna masa całkowita do 3300 kg.
1) w ramach Części 1 wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
GBG GOŁĘBIEWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
ul. Lubichowska 141, 83-200 Starogard Gdański
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria (identyczne dla każdej z dwóch części zamówienia): Cena [C] - 60%; Zużycie energii [ZE]) – 20%, Emisja CO2 [ECO] - 20%. Oferta wybranego Wykonawcy (GBG GOŁĘBIEWSKI) jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w świetle wskazanych powyżej kryteriów, łącznie najwyższą, (maksymalną) liczbę punktów w ramach części nr 1.

2) w ramach Części 2 - Dostawa 2 szt. samochodów terenowych o nadwoziu zamkniętym, na ramie nośnej, przeszklonym, 3 lub 5 drzwiowym z homologacją osobową, dopuszczalna masa całkowita do 1800 kg: nie złożono żadnej oferty przed upływem terminu wyznaczonego na składnie ofert. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podlega unieważnieniu w zakresie części nr 2: Dostawa 2 szt. samochodów terenowych o nadwoziu zamkniętym, na ramie nośnej, przeszklonym, 3 lub 5 drzwiowym z homologacją osobową, dopuszczalna masa całkowita do 1800 kg .