KOMUNIKAT WS. OTWARCIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Rozbudowa systemu pozycjonowania RTK akwenu Zalewu Wiślanego.

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Rozbudowa systemu pozycjonowania RTK akwenu Zalewu Wiślanego nastąpi w formie transmisji on-line. Transmisja rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 10:30.  

Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCEz56jXsyB-p-e62gxMMLOQ

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.