Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu radiotelefonów statkowych pracujących w morskim paśmie V oraz w morskim paśmie MF/HF wraz z kompletem niezbędnego wyposażenia opisanego w dalszej części dokumentacji. Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta obejmujących rynek polski, zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych oraz muszą być fabrycznie nowe. Urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne zgody i dopuszczenia do użytkowania na terenie polski.
Data publikacji: 2020-03-26
Data publikacji wyników postępowania: 2020-04-15

Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 kwietnia 2020 dotyczącą postępowania WI1.374.12.2020.MH na dostawę statkowych radiotelefonów VHF i MF/HF jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ALPHATRON Marine Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie za kwotę 82 410,00 zł brutto, zachowując 30 dniowy czas dostawy oraz 36 miesięcy gwarancji.

Wyjaśnienia i komentarze:
1. 30-03-2020r- W związku ze stwierdzeniem w dniu 30 marca 2020r. omyłki pisarskiej występującej w Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącej mocy radiostacji MF/HF w sekcji podsumowującej dostawę zamówienia, informujemy iż prawidłowa moc radiostacji MF/HF wynosi 150W. Jednocześnie zamieszczamy poprawiony opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1: Czy przez obudowę (konsolę GMDSS) ma się rozumieć fabryczny produkt dostarczany przez Producenta urządzeń radiokomunikacyjnych a nie wyrób stolarski?
Odpowiedź: Zamawiający poprzez obudowę (konsolę GMDSS) rozumie produkt fabryczny producenta urządzeń radiokomunikacyjnych wchodzących w skład dostawy wraz z niezbędnymi komponentami takimi jak
okablowanie i przełączniki tworząca jedną funkcjonalną całość.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby terminal nie posiadał wejścia dla kart SD. Chcemy zaoferować sprzęt, który w swojej specyfikacji ma jedynie port USB, nie posiada wejścia dla kart SD.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści posiadanie przez urządzenie portu USB umożliwiającego zapis wiadomości na nośnikach zewnętrznych w zastępstwie poru SD

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zamiast dwóch zasilaczy wynikających z pkt 1.8 i 2.7 dostarczyć jeden, oraz czy zasilacz ten mógłby być bez wyjścia bateryjnego - czy jest to użytkownikowi niezbędne? Takie rozwiązanie znacznie wpłynie na kwotę sprzętu nie zmieniając jego funkcjonalności i jakości.
Odpowiedź: Dostarczany zespół prostownikowy zgodnie z brzmieniem pkt. 2.7.4 może być przystosowany do zasilenia obydwu urządzeń. Jednocześnie należy zapewnić opcję pracy bateryjnej dla zespołu prostownikowego (zasilania) bez konieczności dostarczania stringu bateryjnego w dostawie.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający może wskazać producenta i model antenki linkowej, która spełnia wymagania punktu 3.1.?
Odpowiedź: Pytanie nie jest pytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści Opisu Przedmiotu Zamówienia / Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5
Czy dopuszczają Państwo podłączenie anteny linkowej do nadajnika z pominięciem modułu automatycznego strojenia anteny (ATU).
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza możliwość pracy radiostacji urządzenia bez modułu automatycznego strojenia (ATU), natomiast nie zwalnia to z obowiązku jego dostarczenia.

Pytanie nr 6
W tabelach dot. okresu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi (w dok. „Zaproszenie do składania ofert dla zamówień publicznych” i „Formularz oferty”) znalazł się zapis o instalacji urządzenia. Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy zainstalowania jakiejkolwiek części przedmiotowego zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeprowadzania instalacji dostarczanych urządzeń. Przedmiotowe postępowanie obejmuje tylko dostawę radiotelefonów wraz z wyposażeniem.

Pytanie nr 7
W pkt. 1.5.4 oraz 2.5.4 SOPZ znajduje się zapis: „Urządzenie powinno zapewnić alarmowanie i informowanie o odebranej korespondencji również z wykorzystaniem interfejsu wyjściowego”. Prosimy o doprecyzowanie jak techniczne ma być zrealizowany powyższy zapis. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia opcjonalnych interfejsów zewnętrznych do radiotelefonów?
Odpowiedź: Odebranie wiadomości DSC, a szczególnie wiadomości typu DSC DSITRES powinno zostać przekazane przez radiotelefon lub radiostację MF/HF za pomocą interfejsu zewnętrznego do wyjścia przekaźnikowego NC/NO. Zamawiający uzna również warunek za spełniony w przypadku przekazywania przez radiotelefon lub radiostację wiadomości DSC za pomocą protokołu NMEA 0183 do urządzeń zewnętrznych. Powyższa funkcjonalność powinna być dostępna w ramach dostawy.

Pytanie nr 8
W p. 1.8.2 i 2.7.2 SOPZ jest mowa o zespole prostownikowym z opcją podtrzymania bateryjnego. Czy zespół prostownikowy ma również posiadać możliwość ładowania akumulatorów?
Odpowiedź: Tak. Zespół prostownikowy ma również posiadać funkcję ładowania akumulatorów.