Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w rejonie Nabrzeża Prezydenta w Gdyni zgodnie z zakresem wskazanym na mapie będącej załącznikiem do zamówienia.

Mapa ma określać granicę działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.

Przebieg niewykazanych na mapie przewodów energetycznych należy ustalić za pomocą wykrywacza uzbrojenia podziemnego.

Mapę do celów projektowych należy wykonać w postaci plików wektorowych (DWG/DGN) oraz w postaci pliku PDF, a także w 2 egzemplarzach w formie wydruków. Należy przekazać również wykaz współrzędnych punktów pomiarowych w postaci pliku tekstowego.


Uwaga: na terenie realizacji zlecenia występuje Teren Zamknięty ustalony Decyzją Ministra Obrony Narodowej
Data publikacji: 2020-03-11