1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozbudowie systemu pozycjonowania dla potrzeb pomiarów hydrograficznych i pogłębiarskich na Zalewie Wiślanym (zw. dalej RTK Zalew) tj. instalacja systemu GBAS dokładnego pozycjonowania obiektów w oparciu o technikę RTK GNSS. Zamawiany system ma posiadać parametry użytkowe dla zastosowań w pracach hydrograficznych wyspecyfikowane w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 14 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 888) oraz związanych z oznakowaniem nawigacyjnym lub prowadzeniem prac inżynierskich na w/w akwenie. System ma być kompatybilny z istniejącym systemem RTK zbudowanym dla Zatoki Gdańskiej pod względem zastosowanych nadajników i odbiorników oraz cechować się odpornością na potencjalne zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przedmiot zamówienia obejmuje również wybudowanie wieży strunobetonowej w Bazie Technicznej Elbląg zgodnie z projektem budowlanym oraz załączoną dokumentacją (w tym pozwoleniem na budowę). Zamawiający dla potrzeb zamówienia udostępni istniejącą infrastrukturę w zakresie sieci IT. Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” z uwzględnieniem zaleceń zawartych w przedmiotowym OPZ. Zamówienie realizowane będzie w 2 etapach:
Etap A – budowa masztu strunobetonowego w Bazie Technicznej Elbląg, według dostarczonego przez Zamawiającego zatwierdzonego projektu budowlanego, oraz przeniesienia istniejącego systemu antenowego AIS na nowo wybudowaną wieżę w BT Elbląg.
Etap B – Wykonanie pozostałego zakresu prac wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania, odbiory FAT, uruchomienie urządzeń RTK na obiektach, odbiory SAT i SIT.
Data publikacji: 2020-03-03
Data publikacji wyników postępowania: 2020-04-07

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą” Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.