Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert 13.03.2020r. godz. 10:00.
Data publikacji: 2020-02-27
Data publikacji wyników postępowania: 2020-03-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.03.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy POCZTA POLSKA S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa za cenę 91.827,90 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Odpowiedź Zamawiającego:
- Odnośnie punktu 1. – prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 09.03.2020r.
- Odnośnie pozostałych punktów – Zamawiający akceptuje przedstawione propozycje i zostaną one uwzględnione w projekcie umowy.

W związku z prośbą Wykonawcy o przesunięcie terminu składania ofert. Termin składania ofert ustalono na 13.03.2020r.

W dniu 03.03.2020r. wpłynął wniosek Wykonawcy odnośnie przesyłek terminowych - w załączniku wraz z odpowiedzią Zamawiającego.